FEATURES OF INFLATION PROCESSES IN UKRAINE: PROBLEMS AND CAUSES

2024;
: 107-121
1
Lviv Polytechnic National University
2
Institution of Higher Education "Private Joint-Stock Company "Lviv Institute of Management"

Research objective. The main purpose of this article is to examine the evolution and dynamics of inflationary processes in Ukraine during 1991–2023 on the basis of historical and systemic analysis, methods of dynamic analysis, structural analysis, and comparative analysis. Separate goals are to reveal and theoretically substantiates the main regularities of inflationary processes influence on the economic development and to analyze the features of anti-inflation regulation in the economy of Ukraine.

Research methodology. In the paper, the authors examined inflationary processes with the aim of identifying their consequences for the economy of Ukraine. A review of publications has shown varying studies of the inflationary process. The paper describes the chronology of inflationary processes, the dynamics of the consumer price index, the socio-economic consequences and causes of inflation in Ukraine. Attention is focused on the need for state regulation of inflationary processes. The effectiveness of the anti-inflationary policy was determined. In line with the findings of the study, the prospects for the implementation of an effective monetary anti-inflationary policy aimed at effective regulation of inflationary processes are outlined.

Conclusions. The authors conclude that the study of inflationary processes is important because inflation affects the exchange rate, economic growth and welfare. Economic agents always adjust financial risks, taking into account that inflation has historically been one of the most acute problems of Ukraine, which has uneven constant development. This study is aimed at determining the essence and causes of inflation in Ukraine during the period of restoration of its independence, as well as the possibility of its regulation by monetary methods. Inflation in Ukraine has specific features related to pricing, purchasing power, money circulation, anti-inflationary and anti-cyclical policies.

Practical implications. The results of this study are of interest to the Ministry of Economy of Ukraine, the National Bank of Ukraine, as well as the Committee on Ukraine's Integration into the European Union, whereas the processes of European integration contribute to reducing inflation in the future.

Originality/value. This study highlights the discussion on inflationary process in the transition economy of Ukraine. The authors emphasize that inflation in Ukraine has a permanent character and requires constant regulation to achieve significant progress in its reducing. The authors discoveredthat authorities should focus on the medium-term horizon of inflation control to ensure a reduction in inflation, as well as a level of inflation appropriate for price stability.

1. Danylyshyn B. M., Bohdan I. V., Bohdan T. P. (2020). Modernizatsiya monetarnoyi polityky Ukrayiny v konteksti stabilizatsiyi ekonomiky i postkryzovoho zrostannya. Ekonomika Ukrayiny [Modernization of the monetary policy of Ukraine in the context of economic stabilization and post-crisis growth. Economy of Ukraine]. No. 6, pp. 03–19. Available at: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.06.003. (in Ukrainian).

2. Aref'yeva O. V., Piletsʹka S. T., Myahkykh I. M. (2018). Osoblyvosti diyi inflyatsiyi i yiyi vplyv na ekonomiku Ukrayiny. Ekonomichnyy visnyk Donbasu [Peculiarities of inflation effect and its impact on the economy of Ukraine. Donbas Economic Bulletin]. No. 2 (52), pp. 95–101. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140914. (in Ukrainian).

3. Batrakova T. I. Rohachenko O. S. (2016). Problemy rehulyuvannya inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini. Ekonomika i suspilʹstvo [Problems of inflationary processes regulation in Ukraine. Economy and society]. No. 7, pp. 59–64. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/11.pdf. (in Ukrainian).

4. Bohach, O., Klymenko, T. (2021). Analiz i otsinka inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini. Molodyy vchenyy [Analysis and assessment of inflationary processes in Ukraine. Young scientist]. No. 8 (96), pp. 114–117. Available at: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-24. (in Ukrainian).

5. Vdovychenko N. Ye. (2015). Inflyatsiya i yiyi vplyv na ekonomiku Ukrayiny. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo [Inflation and its impact on the economy of Ukraine. Foreign trade: economy, finance, law]. No. 1, pp. 93–102. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_1_12 (in Ukrainian).

6. Doroshenko A. P., Yehorova O. V., Doroshenko O. O. (2020). Suchasni osoblyvosti inflyatsiyi v Ukrayini i metody yiyi strymuvannya. Efektyvna ekonomika [Modern features of inflation in Ukraine and methods of its contain-ment. Effective Economy]. No. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7761 DOI:10.32702/2307-2105-2020.4.50 (in Ukrainian).

7. Zayachkivsʹka O. V. (2017). Analiz nayavnoho stanu inflyatsiynykh protsesiv u suchasniy Ukrayini. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment [Analysis of the current state of inflationary processes in modern Ukraine. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management]. No. 24 (2), pp. 34–38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_ 24%282%29 __ 10 (in Ukrainian).

8. Kolach S. Vasylyna O. (2016). Rehulyuvannya inflyatsiynykh protsesiv: teoriya i praktyka. Ahrarna ekonomika [Regulation of inflationary processes: theory and practice. Agrarian economy]. No. 9 (1–2), pp. 32–37. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2016_9_1-2_7 (in Ukrainian).

9. Kyfyak V. I., Syroyizhko K. V., Dmytriyeva O. M. (2017). Inflyatsiya i inflyatsiyni protsesy v Ukrayini. Molodyy vchenyy [Inflation and inflationary processes in Ukraine. Young scientist]. No. 11,pp. 1185–1189. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_287 (in Ukrainian).

10. Chernyavsʹkyy O. P., Hudzʹ T. P. (2009). Inflyatsiya v Ukrayini za umov finansovoyi kryzy. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ [Inflation in Ukraine under financial crisis impact. Bulletin of socio-economic research]. No. 38, pp. 180–183. Available at: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/811/1/%D0%98%D0%BD%D1%84%D... (in Ukrainian).

11. Tiveriadsʹka L. V., Yakymenko A. M. (2015). Inflyatsiyni protsesy i yikh sotsialʹno-ekonomichni naslidky v Ukrayini. Ekonomichnyy prostir [Inflationary processes and their socio-economic consequences in Ukraine. Economic scope]. No. 93, pp. 175–188. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_93_18 (in Ukrainian).

12. Makalyuk I. V., Potapova V. P. (2017). Prychyny i naslidky inflyatsiyi v Ukrayini. Suchasni problemy ekonomiky i pidpryyemnytstvo: zbirnyk naukovykh pratsʹ [Causes and consequences of inflation in Ukraine. Modern problems of economics and entrepreneurship: collection of scientific works]. No. 20, pp. 23–30. Available at: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44713 (in Ukrainian).

13. Korkach I. V. (2015). Inflyatsiyni protsesy: problemy (ozdorovlennya), podolannya v Ukrayini, v period formuvannya rynkovykh vidnosyn. Ekonomichnyy visnyk universytetu [Inflationary processes: problems (recovery), taming in Ukraine, during the formation of market relations. Economic Bulletin of the University]. No. 27 (1), pp. 92–98. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2015_27%281%29__17 (in Ukrainian).

14. Oleksenko R. I. (2009). Prychyny i naslidky inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini. Efektyvna ekonomika [Causes and consequences of inflationary processes in Ukraine. Effective economy]. No. 3. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_18 (in Ukrainian).

15. Nykolyshyn Yu. I., Kashpersʹka O. V. (2013). Analiz inflyatsiynykh protsesiv u nezalezhniy Ukrayini Innovatsiyna ekonomika [Analysis of inflationary processes in independent Ukraine. Innovative Economy]. No. 8, pp. 284–289. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_62 (in Ukrainian).

16. Hanusyk Yu. B. (2015). Zakonomirnosti rozvytku inflyatsiyi v Ukrayini v umovakh tsyklichnosti. Hlobalʹni i natsionalʹni problemy ekonomiky [Patterns of inflation development in Ukraine in conditions of cyclicality. Global and national economic problems]. No. 5, pp. 818–825. Available at: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/167.pdf. (in Ukrainian).

17. Martsyn V. S. (2012). Inflyatsiyni protsesy, prychyny yikh vynyknennya i shlyakhy podolannya v Ukrayini. Rehionalʹna ekonomika [Inflationary processes, their causes and ways of its taming in Ukraine. Regional economy]. No. 1, pp. 21–30. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_1_4 (in Ukrainian).

18. Skrypnyk Yu. V. (2018). Inflyatsiyni protsesy v ekonomitsi: evolyutsiya pohlyadiv i alʹternatyvy strymuvannya. Hlobalʹni i natsionalʹni problemy ekonomiky [Inflationary processes: the evolution of views and alternatives to containment. Global and national economic problems]. No. 23. Available at: http://global-national.in.ua/archive (in Ukrainian).

19. Kyfyak V. I., Babchuk A. M., Rudʹko K. I. (2018). Inflyatsiya yak vyznachalʹnyy faktor vplyvu na dobrobut naselennya Ukrayiny. Ekonomika i derzhava [Inflation as a determining factor affecting the well-being of the population of Ukraine. Economy and the State]. No. 1, pp. 86-90. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2018_1_19 (in Ukrainian).

20. Roshchyna N. V., Melʹnychuk V. E., Nesterenko V. I. (2017). Osoblyvosti inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini. Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny “Ihor Sikorsky Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut” [Peculiarities of inflationary processes in Ukraine. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”]. No. 14, pp. 61–67 Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_11   (in Ukrainian).

21. Paska I. M., Ponedilchuk T. V. (2018). Analiz inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini za 2012–2017 rr. i yikh vplyv na ekonomichne zrostannya. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice [Analysis of infla-
tionary processes in Ukraine for 2012–2017 and their impact on economic growth. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice].No.2 (25), pp.325–331. Available at: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136836(in Ukrainian).

22. Semencha I. Ye., Kalashnikova Yu. M. (2020). Inflyatsiyni protsesy v Ukrayini: problemy sʹohodennya i prychyny vynyknennya. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky [Inflationary processes in Ukraine: current problems and causes. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series]. No 39, pp. 97–101. Available at: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/676 (in Ukrainian).

23. Tarasenko A. (2023). Inflyatsiya yak mira ekonomichnoyi stiykosti Ukrayiny pid chas rosiysʹkoho vtorhnennya. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi naukovtsiv. Seriya: ekonomika, upravlinnya, bezpeka, tekhnolohiyi [Inflation as a measure of economic stability of Ukraine during the Russian invasion. Scientific Bulletin of the International Association of Scientists. Series: Economy, Management, Security, Technology]. No. 2 (2). Available at: https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-2-4 (in Ukrainian).

24. Ofitsiynyy sayt Natsionalʹnoho banku Ukrayiny. Available at: https://bank.gov.ua/en/ (in English).

25. Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky na 2022 r. i serednʹostrokovu perspektyvu, Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-zasadi-groshovo-kreditnoyi-polit... (in English).

26. Inflation Report, October 2021. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2021-roku (in English).

27. NBU Inflation Update for 2021. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn... (in English).

28. State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

29. State Statistics Service of Ukraine. Express issue. Price indices. Available at:https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2023/01/01.pdf. (in Ukrainian).

30. Easing of FX Restrictions and Return to Floating Exchange Rate and Inflation Targeting to Be Done Gradually and Only with Due Preconditions in Place – NBU Strategy. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/pomyakshennya-valyutnih-obmejen-povernen... (in English).

31. NBU October 2022 Inflation Update. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn... (in English).

32. NBU July 2023 Inflation Update. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn.... (in English)

33. Strategy for easing FX restrictions, transition to greater exchange rate flexibility and return to inflation targeting. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/strategiya-pomyakshennya-valyutnih-obmej...

34. Inflation Will Keep Slowing and Economy Will Continue Recovering – NBU Inflation Report. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a... (in English).

35. Inflation overview. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=50f4353c-f19f-4a99-96... (in English).

36. Macroeconomic indicators. Available at: https://nabu.ua/ua/makroekonomichni-pokazniki.html (in English).

37. NBU Cuts Key Policy Rate to 20 %. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-obliko... (in English).

38. NBU Sets Key Policy Rate at 16 % and Keeps Rates for Transactions with Banks Unchanged, Available at:https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-vstanoviv-oblikovu-stavku-na-rivni-1... (in English).