ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПРИЧИНИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут менеджменту"

Наведено дослідження еволюції та динаміки інфляційних процесів в Україні протягом 1991–2023 рр. Теоретично обґрунтовано основні закономірності впливу інфляційних процесів на економічний розвиток держави і проаналізовано особливості антиінфляційного регулювання в економіці України. Висвітлено хронологію інфляційних процесів, динаміку індексу споживчих цін, соціально-економічні наслідки і причини інфляції в Україні. Акцентовано на необхідності державного регулювання інфляційних процесів. Визначено ефективність антиінфляційної політики. Окреслено перспективи реалізації ефективної монетарної антиінфляційної політики, спрямованої на ефективне регулювання інфляційних процесів. Зазначено, що дослідження інфляційних процесів важливе, оскільки інфляція впливає на обмінний курс, економічне зростання і добробут. Визначено суть і причини інфляції в Україні періоду відновлення її незалежності, а також можливості регулювання цього макроекономічного показника монетарними методами. Висвітлено дискусію щодо інфляційного процесу в перехідній економіці України. Підкреслено, що інфляція в Україні є перманентною і потребує постійного регулювання для досягнення істотного прогресу в її зниженні. Встановлено, що органи влади повинні зосередитися на середньостроковому горизонті контролю над інфляцією, щоб забезпечити зниження інфляції, а також відповідний рівень інфляції для досягнення цінової стабільності.

 

1. Данилишин Б. М., Богдан І. В., Богдан Т. П. Модернізація монетарної політики України в контексті стабілізації економіки і посткризового зростання. Економіка України. 2020. № 6. С. 03–19. URL: https://doi.org/ 10.15407/economyukr.2020.06.003

2 Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Мягких І. М. Особливості дії інфляції і її вплив на економіку України.Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2 (52). С. 95–101. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140914

3. Батракова Т. І., Рогаченко О. С. Проблеми регулювання інфляційних процесів в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 7. C. 59–64. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/11.pdf

4. Богач О., Клименко Т. Aналіз і оцінка інфляційних процесів в Україні. Молодий вчений. 2021. № 8(96). C. 114–117. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-24

5. Вдовиченко Н. Є. Інфляція і її вплив на економіку України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси,право. 2015. № 1. С. 93–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_1_12

6. Дорошенко А. П., Єгорова О. В., Дорошенко О. О. Сучасні особливості інфляції в Україні і методи її стримування. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com. ua/?op=1&z=7761

7. Заячківська О. В. Аналіз наявного стану інфляційних процесів у сучасній Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. №. 24 (2), С. 34–38. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24%282%29__10

8. Колач С., Василина О. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика. Аграрна економіка. 2016. Т. 9. № 1–2. С. 32–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2016_9_1-2_7

9. Кифяк В. І., Сироїжко К. В., Дмитрієва О. М. Інфляція і інфляційні процеси в Україні. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 1185–1189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_287

10. Чернявський О. П., Гудзь Т. П. Інфляція в Україні за умов фінансової кризи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2009. № 38, C. 180–183. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream 123456789/811/1/%D0%98% D0%BD% D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

11. Тіверіадська Л. В., Якименко А. М. Інфляційні процеси і їх соціально-економічні наслідки в Україні. Економічний простір. 2015. № 93. С. 175–188. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecpros_2015_93_18

12. Макалюк І. В., Потапова В. П. Причини і наслідки інфляції в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. праць. 2017. № 20. С. 23–30. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/44713

13. Коркач І. В. Інфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин. Економічний вісник університету. 2015. №. 27 (1). С. 92–98. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_ 2015_ 27%281%29__17

14. Олексенко Р. І. Причини і наслідки інфляційних процесів в Україні. Ефективна економіка. 2009. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_18

15. Николишин Ю. І., Кашперська О. В. Аналіз інфляційних процесів у незалежній Україні. Інноваційна економіка. 2013. № 8. С. 284–289. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_62

16. Ганусик Ю. Б. Закономірності розвитку інфляції в Україні в умовах циклічності. Глобальні і національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 818–825. URL: http://global-national.in.ua/archive/5-2015/167.pdf

17. Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення і шляхи подолання в Україні. Регіональна економіка. 2012. № 1. С. 21–30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_1_4

18. Скрипник Ю. В. Інфляційні процеси в економіці: еволюція поглядів і альтернативи стримування. Глобальні і національні проблеми економіки. 2018. № 23. URL: http://global-national.in.ua/archive.

19. Кифяк В. І., Бабчук А. М., Рудько К. І. Інфляція як визначальний фактор впливу на добробут населення України. Економіка і держава. 2018. № 1. С. 86–90. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecde_2018_1_19

20. Рощина Н. В., Мельничук В. Е., Нестеренко В. І. Особливості інфляційних процесів в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”. 2017. № 14. С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ evntukpi_2017_14_11

21. Paska I. M., Ponedilchuk T. V. Аналіз інфляційних процесів в Україні за 2012–2017 рр. і їх вплив на економічне зростання. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2018. № 2 (25). С. 325–331.URL:  https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136836

22. Семенча І. Є., Калашнікова Ю. М. Інфляційні процеси в Україні: проблеми сьогодення і причини виникнення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2020. № 39. C. 97–101. URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/676

23. Тарасенко А. Інфляція як міра економічної стійкості України під час російського вторгнення. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. 2023. Том 2. № 2. URL: https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-2-4

24. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/en/

25. Основні засади грошово-кредитної політики на 2022 р. і середньострокову перспективу. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-zasadi-groshovo-kreditnoyi-polit... strokovu-perspektivu

26. Inflation Report, October 2021. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/inflyatsiyniy-zvit-jovten-2021-roku

27. NBU Inflation Update for 2021. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn...

28. State Statistics Service of Ukraine. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

29. State Statistics Service of Ukraine. Express issue. Price indices. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2023/01/01.pdf

30. Easing of FX Restrictions and Return to Floating Exchange Rate and Inflation Targeting to Be Done Gradually and Only with Due Preconditions in Place - NBU Strategy. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/pomyakshennya-valyutnih-obmejen-povernen...

31. NBU October 2022 Inflation Update. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn...

32. NBU July 2023 Inflation Update. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivn...

33. Strategy for easing FX restrictions, transition to greater exchange rate flexibility and return to inflation targeting. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/strategiya-pomyakshennya-valyutnih-obmej...

34. Inflation Will Keep Slowing and Economy Will Continue Recovering – NBU Inflation Report. URL:https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-i-dali-spovilnyuvatimetsya-a... vatimetsya-inflyatsiyniy-zvit-nbu

35. Inflation overview. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=50f4353c-f19f-4a99-96...

36. Macroeconomic indicators. URL: https://nabu.ua/ua/makroekonomichni-pokazniki.html

37. NBU Cuts Key Policy Rate to 20 %. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-zniziv-obliko...

38. NBU Sets Key Policy Rate at 16 % and Keeps Rates for Transactions with Banks Unchanged. URL:https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-vstanoviv-oblikovu-stavku-na-rivni-1...