Volume 763, 2013

In this Number

(22 papers)

Z.M.Bakhor, O.V.Danyluk, B.I.Durniak, A.B.Kozovyj

A.A. Malinovskyi, O.L. Nykonets, N.H. Maltseva, M.Y. Oliynyk

P. Baran, V. Kidyba, J. Pryshljak, M.Dembitsky, V. Shmagala

V.I. Tkachuk, I.E. Biljakovskyy, L.V. Kasha, I.G. Shapovalov

B.Kharchyshyn, T.Dz’oba, O.Petrova, V.Khai