Square-integrated Method of Identification of Emergency Situation of Line Transmission

2016;
: pp. 71 - 78
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

It is considered square-integrated method recognition regimes of three-phase short circuit and starting large motors rated voltage of 10 kV in the article.

1. Синєглазов В. М. Автоматизоване проектування систем релейного захисту / В. М. Синє- глазов, О. І. Варченко, О. П. Барановська // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Електроніка та системи управління. — Київ : Національний авіаційний університет, 2010. — Вип. № 2(24). — С. 158 — 164. 2. Кідиба В. П. Релейний захист електроенергетичних систем : навч. посіб. / В. П. Кідиба. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. — С. 410–421. 3. Спосіб швидкодіючого максимального струмового захисту з високою чутливістю до струмів віддалених коротких замикань [Електронний ресурс]: Патент України № 101084 / Кобозєв О. С., Середа О. Г. — № 101084 ; заявл. 19.07.2011 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4. — 6 с. — Режим доступу: / http://uapatents.com/16-101084-sposib-shvidkodiyuchogo-maksimalnogo-stru.... 4. Лисяк Г. М. Розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання / Г. М. Лисяк, І. І. Островка, І. О. Сабадаш // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — Вінниця: ВНТУ, 2015. — Вип. 6(123). — с.79 — 83. 5. Равлик О. М. Цифровий комплекс для аналізу роботи та проектування пристроїв релейного захисту й автоматики / О. М. Равлик, Т. М. Гречин, B. Й. Іваноньків// Вісник Держ. ун-ту «Львівська полі- техніка»: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — 997. — № 340. — С. 96–101. 6. Возна Н. Я. Ідентифікація структуризованих даних на основі нелінійного квадратично-імпульс- ного перетворення / Н. Я. Возна, Т. М. Заведюк, Я. М. Николайчук, І. І. Островка, І. І. Сабадаш // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». — Ужгород, УжНУ, 2014. — С. 60–61.