Volume 840, 2016

In this Number

(21 papers)
B. Boychuk, Bohdan Kaluzhnyi, Volodymyr Tsyapa
pp. 10 - 16
Yuriy Varetsky, V. Horban, Y. Pazuna
pp. 17 - 23
Ihor Holovach, L. Karplyuk, B. Panchenko, Volodymyr Tsyapa
pp. 37 - 42
N. Diachenko, Petro Baran, Victor Kidyba, Y. Pryshlyak
pp. 43 - 48
Vasyl Malyar, Orest Hamola, Volodymyr Maday, Ihor Havdo
pp. 85 - 90
Volodymyr Moroz, V. Oksentyuk, P. Bolkot, K. Snitkov
pp. 90 - 97
Kostiantyn Pokrovskyi, M. Kuzhelev
pp. 97 - 101
Mykhailo Seheda, O. Dudurych
pp. 119 - 125