Theory of judgement in the lviv school of philosophy: introduction to research

2015;
: pp.91-96
Received: September 08, 2015
Accepted: October 15, 2015
Authors: 

Stepan Ivanyk

University of Warsaw

Current knowledge of philosophical and logical investigations includes numerous gaps regarding the theory of judgment in the Lvov School of Philosophy. The aim of the paper is to show that the task of filling this gap is not without merit and to outline the way how to complete this task.

Theoretical and methodological roots of the theory of judgement of the Lvov School in philosophy lies in the philosophy of Franz Brentano, whose views on logic have been identified as the first ever revolt against Aristotelian logic. This fact increases the theoretical and practical value of attainments in the theory of judgement of the School as one of the most potent centers of Brentano’s philosophy, and justifies the necessity to scrutinize and systematize them. In turn, taking into consideration the fact that for specific interpretations of judgement in the School there were mainly innovative constructions of logic, conducting such a study seems to be crucial not only from the historical point of view (as the reconstruction of an important period of history of Polish philosophy and logic in Lvov) but also can provide plenty of interesting issues and serve as the source of inspiration for contemporary logic and meta-logic research.

Therefore the way how to complete the task of the paper is like following: (1) to reconstruct a full range of theoretical propositions in the theory of judgment devised in the Lvov School; (2) to explicate epistemic and ontic foundations of theoretical propositions of the School and (3) to find, analytically develop, and introduce to science so far unknown scientific materials (dissertations, readings and academic lectures, correspondences, etc.).

1. Ajdukiewicz K. Logika (konspekt wykładów) / K. Ajdukiewicz. – Lwów: manuscript, 1923-1924. – 41 p.;

2. Ajdukiewicz K. Sąd jako konotacja zdania / K. Ajdukiewicz // J. Pelc (ed.). Semiotyka polska. 1894-1969. – Warszawa: PWN, 1971. – P. 112-126;

3. Ajdukiewicz K. W sprawie odwracalności stosunku wynikania / K. Ajdukiewicz // Przegląd Filozoficzny, R.16, z. 2-3, 1913. – P. 287-297;

4. Auerbach W. Meinongowska teoria obiektywu / W. Auerbach. – Lwów: manuscript, 1927. – 66 p.;

5. Auerbach W. Zagadnienie wartości poznawczej sądów przypomnieniowych / W. Auerbach. – Poznań: Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne, 1935. – 45 p.;

6. Baley S. Narys logiky / S. Baley. – L’viv: Naukove Tovarystvo im. T. G. Shevchenka, 1923. – 52 p.;

7. Borzym S. Twardowski i Szkoła Lwowska przed rokiem 1918 / S. Borzym // A. Walicki (ed.). Zarys dziejów filozofii polskiej: 1815-1918. – Warszawa: PWN, 1983. – P. 488-510;

8. Brentano F. Przedstawienie i sąd dwiema różnymi klasami podstawowymi / F. Brentano // F. Brentano. Psychologia z empirycznego punktu widzenia. – Warszawa: PWN, 1999. – P. 296-340;

9. Czeżowski T. Przyczynek do sylogistyki Arystotelesa. Brentanowaska teoria wnioskowań kategorycznych / T. Czeżowski // Studia Societatis Sc. Toruniensis. – 1950. – Sectio A, Vol. 2, No. 2. – P. 65-75;

10. Dubeńska H. Teoria sądów Lutosławskiego / H. Dubeńska. – Lwów: manuscript, 1913. – 49 p.;

11. Gluziński T. O istnieniu implicite pewnych powiedzeń w powiedzeniach innych / T. Gluziński. – Lwów: manuscript, 1912. – 38 p.;

12. Gromska D. Instnienie jako „treść” sądzenia i sądu. Kilka uwag na marginesie teorii sądu Twardowskiego / D. Gromska // Przegląd Filozoficzny. –1914. – R. 17. – P. 465-483;

13. Gumański L. Elementy sądu i istnienie / L. Gumański // L. Gumański. Istnienie i logika. – Toruń: UMK, 2006. – P. 9-142;

14. Gut A. Philosophical Priority of Judgment / A. Gut // Brentano’s Studien. – 2008. – No. 12. – P. 281-306;

15. Hetper W. Podstawy semantyki / W. Hetper. – Lwów: Drukarnia Gospodarcza, 1936. – 30 p.;

16. Hetper W. Rola schematów niezależnych w budowie systemu semantyki / W. Hetper // Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie. – 1938. – T. 9. – P. 253-264;

17. Hłuszkiewicz E. Istota sądów przeczących / E. Hłuszkiewicz. – Lwów: manuscript, 1913. – 77 p.;

18. Igel S. O przedmiotach zastępczych / S. Igel // Przegląd Filozoficzny. – 1929. – R. 32. – P. 165-184;

19. Jadacki J. Polish Analitical Philosophy. Studies on its Heritage / J. Jadacki. – Warszawa: Semper, 2009. – 384 p.;

20. Jawicówna I. Sądy przeczące i twierdzące / I. Jawicówna // Przegląd Filozoficzny. – 1905. – R. 8. – P. 201-215;

21. Kaczorowski S. Nauka o sądach złożonych we współczesnej logice / S. Kaczorowski. – Lwów: manuscript, 1920. – 147 p.;

22. Kokoszyńska M. Z semantyki funkcji zdaniowych / M. Kokoszyńska // Księga pamiątkowa Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. 1904-1929. – Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1931. – P. 302-313;

23. Kostelnyk G. Das Prinzip der Identität-Grundlage Aller Schlüsse / G. Kostelnyk. – Lemberg: Stauropygian. Inst., 1929. – 56 p.;

24. Kotarbiński T. Zagadnienie istnienia przyszłosci / T. Kotarbiński // Przegląd Filozoficzny. – 1920. – R. 23. – P. 149-170;

25. Leśniewski S. Przyczynek do analizy zdań egzystencjanych / S. Leśniewski. Przegląd Filozoficzny. – 1911. – R. 14. – P. 329-345;

26. Łukasiewicz J. O zasadzie sprzeczności Arystotelesa / J. Łukasiewicz. – Kraków: PAU, 1910. – 84 p.;

27. Łuszczewska S. O wyrazach okazjonalnych / S. Łuszczewska. – Lwów: manuscript, 1932. – 43 p.;

28. Manthey F. Pojęcie wyrażenia synkategorematycznego / F. Mantej. – Lwów: manuscript, 1927. – 66 p.;

29. Martin W.M. Theories of Judgment: Psychology, Logic, Phenomenology / W. Martin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 204 p.;

30. Mehlberg H. O istnieniu imanentnym / H. Mehlberg. – Lwów: manuscript, 1926. – 85 p.;

31. Murawski R. Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej / R. Murawski. – Toruń: UMK, 2011. – 254 p.;

32. Nawroczyński B. Sąd-wytwór. Wobec teorii czynności i wytworów K. Twardowskiego / B. Nawroczyński // Przegląd Filozoficzny. – 1912. – R. 15. – P. 495-513;

33. Nykołajczuk-Nałęcki R. Czym jest logika współczesnych logików polskich / R. Nykołajczuk-Nałęcki. – Lwów: manuscript, 1919. – 69 p.;

34. Ołeksiuk S. O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania / S. Ołeksiuk. – Lwów: manuscript, 1932. – 78 p.;

35. Paczkowska-Łagowska E. O naturze sądu według Twardowskiego / E. Paczkowska-Łagowska // E. Paczkowska-Łagowska, Psychika i poznanie. Epistemologia K. Twardowskiego. – Warszawa: PWN, 1980. – P. 190-215;

36. Rojszczak A. From the Act of Judging to the Sentence: The Problem of Truth Bearers from Bolzano to Tarski / A. Rojszczak. – Dordrecht: Springer, 2005. – 240 p.;

37. Schrenzel F. Definicja w logice matematycznej i granice definiowania / F. Schrenzlowa. – Lwów: manuscript, 1932. – 97 p.;

38. Simons P. Brentano’s Reform of Logic / P. Simons // P. Simons. Philosophy and Logic in Central Europe from Bolzano to Tarski. – Kluwer: Springer 1992. – 445 p.;

39. Smolka F. O funkcji jako formie poznania / F. Smolka. – Lwów: manuscript, 1917. – 31 p.;

40. Smolka F. Porównanie syllogistyki Arystotelesa z tradycyjną / F. Smolka. – Lwów: manuscript, 1912. – 10 p.;

41. Smolka F. Stosunek wynikania a stosunek inherencji / F. Smolka. – Lwów: manuscript, 1912. – 6 p.;

42. Stögbauer A. Kiedy wyobrażenia różne mają ten sam przedmiot? / A. Stögbauer // Przegląd Filozoficzny. – 1907. – R. 10. – P. 538-546;

43. Spinner P. Matematyczne rozumowania a logika tradycyjna / P. Spinner. –Lwów: manuscript, 1927. – 111 p.;

44. Tatarkiewicz W. Historia filozofii, T. 3 / W. Tatarkiewicz. – Warszawa: PWN, 2011. – 540 p.;

45. Trextor M. (ed.). Judgment and Truth in Early Analytic Philosophy and Phenomenology / M. Trextor (ed.). – New York: Palgrave Macmillan, 2013. – 286 p. – Access Mode: http://www.palgrave.com/page/detail/judgment-and-truth-in-early-analytic-philosophy-and-phenomenology-marktextor/?isb=9781137286321;

46. Twardowski K. Autobiografia filozoficzna / K. Twardowski // Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria. – 1992. – No. 1. – P. 23-33;

47. Twardowski K. Logika (konspekt wykładów) / K. Twardowski. – Lwów: manuscript, 1902-1903. – 41 p.;

48. Twardowski K. O idio- i allogenetycznych teoriach sądu / K. Twardowski // K. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. – Warszawa: PWN, 1965. – P. 198-199;

49. Twardowski K. O treści i przedmioce przedstawień / K. Twardowski // K. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. – Warszawa: PWN, 1965. – P. 3-91;

50. Twardowski K. Teoria sądów / K. Twardowski // Filozofia nauki. –1996. – No. 4 (16). – P. 155-173;

51. Twardowski K. Wykład wstępny w Uniwersytecie Lwowskim (z 15 listopada 1895 r.) / K. Twardowski // Principia. – 1994. – T. VIII-IX. – P. 225-236;

52. Vernikov M. Filosofskiye vzglyady K. Tvardovskogo / M. Vernikov // Filosofskiye Nauki. – 1977. – No. 2. – P. 103-110;

53. Woleński J. Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska / J. Woleński. – Warszawa: PWN, 1985. – 347 p.;

54. Wolski W. O podstawach myślowych logistyki / W. Wolski. – Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, 1918. – 23 p.;

55. Zawirski Z. O modalności sądów / Z. Zawirski. – Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1920. – 108 p.