Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних

2008;
: сс. 3 – 10
Authors: 

Басюк Т.М.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано методології проектування інформаційних систем та наведено основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних.

1. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. – Л.:Наука, 1989. – 420 с. 2. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с. 3. Басюк Т.М. Критерії відображення графів в процесі візуалізації // Наукові записки Української академії друкарства. – 2004. – № 7. – С. 60–63. 4. Басюк Т.М. Аналіз та класифікація методів візуалізації // Поліграфія і видавнича справа. –2003. – № 40. – С. 109–114. 5. Касьянов В.Н., Евстегнеев В.А. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение. – СПб.: БХВ, 2003. – 1104 с. 6. Дистель Р. Теория графов. – Новосибирск: Изд-во Института математики, 2002. – 336 с. 7. Гайсарян С.С. Объектно-ориентированные технологии проектирования прикладных программных систем. – М.: ЦИТ, 2001 – 342 c. 8. Гамма Э., Хэлм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования: Пер. с англ. А. Сликина. – СПб.: Питер, 2003. – 386 с. 9. Басюк Т.М. Синтез об’єктної та функціональної моделей // Комп’ютерні технології друкарства. – 2005. – №13. – С.79–85. 10. Семенов В.А., Крылов П.Б., Морозов С.В., Тарлапан О.А. Объектно-ориентированная архитектура для приложений научной визуализации и математического моделирования // Программирование. – 1999. – № 8. – C. 24–32. 11. Архангельский А.Я. Приемы программирования в Delphi на основе VCL. – М.: Бином, 2006. – 944 с. 12. Евченко А. OpenGL и DirectX: программирование графики. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с.