Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника

2008;
: сс. 189 – 199
Authors: 

Кунанець Н.Е.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто основні проблеми, які виникли при впровадженні автоматизованої системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника.

1. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України № 928/2000 від 31 липня 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 8 серп. – С. 9. 2. Прокошена Т. Політика Міністерства культури і мистецтв в галузі створення та інтеграції інформаційних ресурсів українських бібліотек // Бібл. Планета: За матеріалами доп. на Всеукр. наук.-практ. конф. – 2000. – № 4. – С. 5. 3. Шрайберг Я. Автоматизация как новое научное направление в библиотечно-информационной области. Десять главных принципов автоматизации // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 2. – С. 5–11. 4. Radwanski A. Biblioteki w nowoczesnym spoleczenstwie // Bibliotekarz. – 2007. – Nr. 11. – S. 4–7. 5. Ляшенко І.Ю. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій: Автореф. дис. …канд. техн. наук. – К., 1998. – 17 с. 6. Дзюба Н. Дитяча бібліотека та новітні інформаційні технології. – Вип. 1: Огляд діяльності бібліотек України для дітей. – К., 2001. – 35 с. 7. Волохін О. ІРБІС система автоматизації бібліотек // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 2. – С. 8–11. 8. Літвінова Є. Задоволення інформаційних запитів користувачів із використанням новітніх технологій // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 2. – С. 13–14. 9. Бойцова С., Павлихин О. Библиотечная система UNILIB: практика внедрения / Светлана Бойцова, Олег Павлихин // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 2. – С. 22–25. 10. В. Копанєва Публічні бібліотеки Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБА до єдиного інформаційного простору // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 48–49. 11. Левченко И., Самохвалова О. Восем лет с LIBER // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 2. – С. 25–28. 12. Карпенко І. Інформаційно-бібліотечна система “УФД/Бібліотека” // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 2. – С. 15–17. 13. Доценко С. Інтегрована бібліотечна система ALEPH 500 // Бібліотечний форум України. – 2004. – № 1. – С. 11–14. Саркисова И.О. Автоматизация библиотечной деятельности высших учебных заведений: Решение проблемы на примере НТБ МГТУ “Станкин” // http://magazine.stankin.ru/arch/n_03/art/sarkisova.html. 15. Marcinkiewicz L. Ku bibliotece cyfrowej – dwadziescia lat doswiadczen w komputyryzacji Ksiaznicy Pomorskiej // Bibliotekarz. – 2007. – Nr. 7–8. – S. 7–11. 16. Ярошенко Т.О. Новітні інформаційні технології для науки та освіти: Досвід роботи наукової бібліотеки національного університету “Києво-Могилянська Академія” // Автоматизация вузовских библиотек: Сборник наук. тр. – К., 2007. – С. 70–76. 17. Звєрєв Є. Бібліотека – це є Університет // http://www.kmfoundation.com/p-2_2_publications_ukrainian-lan-uaalan-ua-i.... 18. Архипская О.И. Проблемы автоматизации Научной библиотеки Национального университета “Киево-Могилянская Академия” // http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb99/3/f03_09.html. 19. Санжак С.В. Автоматизація Центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки: завдання, проблеми, реальність та перспективи // http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea98/doc1/doc55.html. 20. Волинець В.М., Санченко О.А. Впровадження нових технологій в НТБ НТУУ”КПІ”: реалії та перспективи // http://library.ntu-kpi.kiev.ua/html/arhiv/konf100/volinets.htm. 21. http:/ /aleph.lsl.lviv. ua:8991/G/ RHUTS85LE5RRFJ1 MILLFQ722XII4C5PGANNBN4UYUJ5NMVYLUD-00899 /file/ g-com-syslib. 22. Костенко Л.Й. 3-тя міжнародна конференція “Бібліотеки й асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва” / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов // Бібл. вісн. – 1996. – № 5. – С. 27–29. 23. Ярошенко Т.О. Наукова бібліотека НАУКМА: Перші десять років // www.library.ukma.kiev.ua/elib/NZ/NZV20_2002_spets1/19_yaroshenko_to.pdf.