Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання

2008;
: сс. 78 – 86
Authors: 

Голощук Р.О., Вовк О.Б.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розглянуто проблеми захисту інтелектуальної власності (ІВ) і комп’ютерного авторського права (КАП) у сфері дистанційної освіти (ДО) в Україні. Висвітлено проблеми захисту АП у системах дистанційного навчання. Запропоновано шляхи вирішення спірних питань у цій галузі.

1. Закон про захист авторських прав в США від 15.04.1976 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.loc.gov/rr/news/brochure.html. – 17.04.2008. – Назва з екрану. 2. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні : Матеріали круглого столу, організованого Українським центром економічних і політичних досліджень ім..О.Розумкова, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.uceps.org/journal_pos.php?y=2001&cat=10&pos=62.– 21.04.2007. – Назва з екрану. 3. Intellectual property ownership in distributedlearning / [Електронний ресурс] / Sara Ulius. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.educause.edu/issues/faculty.html. – 17.05.2008. – Назва з екрану. 4. Товажнянський Л.Л., Кравець В.О., Кухаренко В.М. Проблеми дистанційної освіти в Україні / Л.Л. Товажнянський, В.О. Кравець, В.М. Кухаренко: Зб. наук. праць “Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті”. – Кривий Ріг : І.В.І., 2002. – С.118–124. 5. Полат Е. Проблемы организации системы дистанционного обучения в Российской Федерации / Евгения Полат // Інтернет-Освіта-Наука : Збірник матеріалів Четвертої міжнародної конференції «ІОН-2004». – Т. 1. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 144–148. 6. Про авторське право і суміжні права, від 23.12.1993 N83792-XII: Збірник законів. – Х. – ПП „ІГВНІ”, 2006. – 352 с. 7. Цивільний кодекс України № 435-IV станом на 1 груд. 2003 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 244 с. — (Бібліотека офіційних видань). 8. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, від 20.12.1976 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/us/us001en.pdf. – 17.04.2008. – Назва з екрану. 9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, від 16.12.1976 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.wipo.int/clea/en/text_html. jsp?lang=EN&id=3923. – 17.04.2008. – Назва з екрану. 10. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс : Навчальний посібник / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко; за ред. В. М. Кухаренко. – 3-є видання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 320 с. 11. Голощук Р. О. Використання інформаційних засобів автоматизованого проектування та розробки програмного забезпечення / Р. О. Голощук, Я. П. Кісь // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000.– № 406.– С. 164–170. 12. Наказ Міністерства освіти і науки України №40 від 21.01.2004. «Положення про дистанційне навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/udec.nsf/Content?OpenPage – 17.04.2006. – Назва з екрану.