Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території

2008;
: сс. 45 – 54
Authors: 

Виклюк Я.І., Артеменко О.І.

Я.І. Виклюк1, О.І. Артеменко2

  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
  2. Буковинський університет, кафедра комп’ютерних систем і технологій

Запропоновано метод розрахунку агрегованого потенціалу туристичної привабливості території на базі нечіткої логіки з врахуванням фактору сезонності. Визначено потенціали туристичної привабливості основних туристично-рекреаційних систем Чернівецької області.

1. Матеріали відділу з питань туризму Чернівецької облдержадміністрації 2. Виклюк Я.І. Побудова fuzzy-моделі для визначення рекреаційного потенціалу євро регіону „Верхній прут” / Я.І. Виклюк // Вестник НТУ "ХПИ". Тематический выпуск "Системный анализ, управление и информационные технологии". – Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. – №41. – С. 193–201. 3. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємства / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. 4. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 5. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 Simulink 5/6 Инструменты исскуственного интеллекта и биоинформатики / В.П. Дьяконов, В.П. Круглов – Серия «Библиотека проффесионала». – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2006.–456с. 6. Иманов К.Д. Нечеткая модель определеният метаэкономического уровня / К.Д. Иманов, Р.Р. Рзаев // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2006. – №4. 7. Ткачук Л.М. Економіко-математичне моделювання якості функціонування підприємства / Л.М. Ткачук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №1(5). 8. Shengquan Ma Fuzzy model of regional economic competitiveness in GIS spatial analysis: Case study of Gansu,Western China /, Jing Feng, Huhua Cao // Fuzzy Optim Decis Making , 2006. – №5, р.99–111. 9. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень: Монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк – К.: ТОВ “Маклаут”, - 2008. – 444 с. 10. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. / С.Д. Штовба – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с. 11. Проблеми географії та менеджменту туризму: Монографія / [Якін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.] – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2006. 12. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с.