Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності

2009;
: сс. 255 – 262
Authors: 

Яровий А.А., Власюк Р.С.

Вінницький національний технічний університет

У здійснених наукових дослідженнях запропоновано методику нейромережевого розпізнавання багатокольорових зображень в контексті її практично прикладного застосування у різних предметних галузях. Математичне та комп’ютерне моделювання, програмна реалізація розробленої методики, а також отримані результати досліджень підтверджують ефективність її застосування для різноманітних прикладних задач та мають ознаки певної універсальності.

1. Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту: [Монографія.] / В.П. Кожем’яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с. 2. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу: [Монографія.] / Кожем’яко В.П., Лисенко Г.Л., Яровий А.А., Кожем’яко А.В. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2008. – 215 с. 3. Журавель И.М. Краткий курс теории обработки изображений: учебн. пособие [для студ. высш. учебн. зав.]. – Москва, 1999. 4. О сегментации цветных изображений / Талеб М.А., Старовойтов В.В. // Известия Национальной академии наук Беларуси. Сер. технические науки. – Минск, 2000. – № 1. – С. 107–111. 5. Розробка методів і засобів для високоточного вимірювання та прогнозування координат енергетичних центрів зображень протяжних лазерних трас / В.П. Кожем'яко, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий, Д.П. Зарезенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2007. – № 1 (13). – С. 5–12. 6. Rosenblatt F. Principles of Neurodynamics. – New York: Spartan Books, 1962. 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29085. Комп’ютерна програма нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень для попередньої обробки характеристик профілю лазерного променя (“Laser Beam: NN Preprocessing”) / А.А. Яровий, Р.С. Власюк. Дата реєстрації Державним департаментом інтелектуальної власності України 04.06.2009. 8. Розпізнавання кольорових символьних зображень на зашумлених фонах / Р.С. Власюк , А.А. Яровий: Тези доповідей сьомої міжнародної наукової конференції з прикладної математики та інформатики [“СНКПМІ-2009”], (Львів, 28–29 квітня 2009 р.). – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 56–57. 9. Розробка способу нейромережевого розпізнавання та класифікації плямових зображень в задачах профілювання лазерних променів / А.А. Яровий, Р.С. Власюк, М.В. Седлецький: Матеріали Міжнародної наукової конференції [Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту “ISDMCI-2009”] (Євпаторія, 18–22 травня 2009 р.). Том 2. – Херсон, ХНТУ, 2009. – С. 479–483. 10. StatSoft Russia. STATISTICA Neural Networks. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statsoft.ru. 11. Любунь З.М. Основи теорії нейромереж.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006 – 160 с.