Автоматизована система укладання реферату

2012;
: сс. 210 – 218
Автори: 
Шаховська Н.Б., Стахів З.В.

The system of the automatic abstracting of documents is described in the article. The informa¬tive model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.

1. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2002. — 209 с.
2. Колодяжная Ж.А. Основные понятия об аннотировании и реферировании научных документов // Источники науч.-техн. информации и их аналитико-синтетическая обработка. — М., 1974. — С. 25–45.
3. Hahn U., Mani I. The Challenges of Automatic Summarization // Computer. — 2000. — Vol. 33. — № 11. — P. 29–36.
4. Шаховська Н. Інформаційна система реферування множини документів, поданих у різних форматах, базована на онтології / Н. Шаховська, В. Литвин, В. Крайовський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2010. — № 672: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 63–71.
5. Данилюк І.Г. Технологія автоматичного визначення тематики тексту // Лінгвістичні студії. — Вип. 17. — С. 290–293.

Шаховська Н.Б. Автоматизована система укладання реферату / Н.Б. Шаховська, З.В. Стахів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 210–218. – Бібліографія: 5 назв.