SCIENTIFIC MEMOIRS OF PROFESSOR ALEXANDRA SERBENSKA: DIFFERENTIATION AND SIGNIFICANCE

2021;
: 56-68
1
Lviv Polytechnic National University

The article explores memoirs about scientists of Lviv universities by Professor of Journalism department of Lviv Ivan Franko National University Oleksandra Serbenska, academisian of Academy of Higher Education of Ukraine, and discovers their belonging to publicistics as a type of written creative work. Based on differential approach, it is determined that memoirs by Professor Oleksandra Serbenska which had been published in printed media since 1990 up to present days, are not writer’s works, but journalism as they were based on real facts, events without any fiction and have argumentation of author’s thoughts based on facts, documents and journalistic forms. 

The typology of memoirs of Professor Oleksandra Serbenska was made according to the types of their publications: traditional and new mass media, in particular, publications in scientific all-Ukrainian and Lviv magazines, bulletins of Lviv universities, collections of scientific works of the National Library of Ukraine and Lviv universities. Vernadsky, Lviv National Library of the Academy of Sciences of Ukraine named after V. Stefanyk, collective memoirs, book of memoirs. At the same time, the article explores publications published on the Internet on the websites of the archives of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv online TV channels «Your City», «Variants» Lviv», on Youtube and Telegram channels, websites of Bulletins of Ivan Franko Lviv National University (philological and journalism series) and websites of the bulletin of Lviv Polytechnic National University (series «Problems of Ukrainian terminology».

The typology of memoirs of Professor Oleksandra Serbenska was carried out according to the contribution of scientists to the sections of Ukrainian linguistics. It is proved that the memoirs of Professor Oleksandra Serbenska were published as a contribution to the history of Ukrainian linguistics, in particular the memoir scientific linguo-personology. Professor Oleksandra Serbenska’s memoirs are not only objects of the history of the Ukrainian language, but also of source studies of the history of Ukraine, history of Ukrainian science, history of Ivan Franko Lviv University, Lviv Polytechnic, history of Ukrainian journalism, history of Ukrainian journalism.

It has been discovered that the memoirs of Professor Oleksandra Serbenska belong to the genres of publicistic journalism, and their varieties have been identified.

 1. Babenko V. Akademichna elehantnist profesora Oleksandry Antonivny Serbenskoi. Lviv, Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 2014. 232 p.
 2. Batsevych F. S. Interdyskursyvnist i hlybyny fiktsionalnosti khudozhnoho tekstu: linhvonaratyvni aspekty». Movoznavstvo. 2019, № 4. P. 3-12. https://doi.org/10.33190/0027-2833-307-2019-4-001
 3. Veriho I. M. Literaturni memuary 20-30-kh rr. XX stolittia. Pryntsypy khudozhnoi orhanizatsii materialu [Tekst] : avtoref. dys. ... kand. filol. Nauk. D., 2003. 16 p.
 4. Hazha T. P. Ukrainska literaturna memuarystyka druhoi polovyny XX stolittia: stanovlennia obiektnoho i subiektnoho typiv: avtoref. dys... kand. filol. nauk. Kharkiv, 2006. 19 p.
 5. Halych V. M. Defynytsyia poniatyia pysatelskaia publytsystyka. Zhurnalistыka-2008. Peryiadychny druk. Mynsk, 2008. P. 69-71. // https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/28373/1/Galich.PDF.
 6. Halych V. M. Konflykt khudozhnyka y vlasty v pysatelskoi publytsystyke. Zhurnalistyka-2007. Perыiadыchnы druk. Mynsk, 2007. P. 64-66.// https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19165/1/Galich.PDF
 7. Halych V.M. Pysmennytska publitsystyka yak metazhanrove poniattia. Sotsialni komunikatsii suchasnoho svitu: naukovo-teoretychnyi zbirnyk. Kryvyi Rih, 2009. P. 57-58.
 8. Halych O. A. Ukrainska dokumentalistyka na zlami tysiacholit: spetsyfika, heneza, perspektyvy. Monohrafiia. Luhansk, Znannia, 2001. 245 p.
 9. Halych O. A. Dokumentalna literatura v umovakh hlobalizatsii [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LI...
 10. Handzii O. A. Publitsystyka Romana Ivanychuka: problematyka i poetyka: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.01.01. DVNZ «Prykarpat. nats. un-t im. V. Stefanyka». Ivano-Frankivsk, 2011. 20 p.
 11. Koloshuk N. H. Nefiktsiina literatura (dokumentalistyka) yak marhinalne yavyshche multykulturnoho protsesu suchasnosti: ukrainska sytuatsiia. Pytannia literaturoznavstva. Vyp. 78. S. 215-223 // http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_27
 12. Kochan I. M. Slovo pro vchytelia. Literaturne misto: Onlain-biblioteka ukrainskoi literatury. Osvitnii onlain-resurs // http://litmisto.org.ua/?p=19511
 13. Lyzanchuk V. V. 90 zhyttievykh vizerunkiv Oleksandry Serbenskoi. Shtrykhy do yuvileinoho portreta. Den: shchodenna ukrainska hazeta // http://incognita.day.kyiv.ua/90-zhittyevix-vizerunkiv-oleksandri-serbens....
 14. Masliuchenko H. O. Khudozhni memuary ta avtobiohrafichna povist v ukrainskii literaturi 90-kh rokiv XX stolittia: avtoref. dys. kand. filol. nauk. D., 2004. 18 p.
 15. Memuary i memuarystyka. Stara Ukraina. Lviv, 1924. Vyp. 9-10. S. 113.
 16. Morozova E. F. Dokumentalna literatura. Ukrainska Literaturna Entsyklopediia: v 5 t. K., "Ukrainska Radianska Entsyklopediia" im. M. P. Bazhana, 1990. T. 2. P. 85.
 17. Morozova E. F. Dokumentalna literatura, dokumentalistyka [Elektronnyi resurs]. Izbornik. Rezhym dostupu: http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule44.htm
 18. Pavliuk I. Z. Pysmennytska publitsystyka 1950-1960-kh rokiv: demokratyzatsiino-hlobalizatsiini tendentsii. Slovo i chas. 2012, № 7. P. 17-26.
 19. Pavliuk I. Z. Ukrainska pysmennytska publitsystyka druhoi polovyny 40-kh-80 rokiv KhKh stolittia: Rozdil monohrafii. Sotsialni komunikatsii: Rezultaty doslidzhen, 2013. T. 3: Haluzevi sotsialni komunikatsii. K., KNUKiM, 2014. P. 37-81.
 20. Pavliuk I. Z. Ukrainska pysmennytska publitsystyka 20-30 rokiv XX st. // Ukrainskyi informatsiinyi prostir: Naukovyi zhurnal Instytutu zhurnalistyky i mizhnarodnykh vidnosyn Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Chyslo 3. K., KNUKiM, 2014. P. 124-132.
 21. Pavliuk I. Z. Ukrainska pysmennytska publitsystyka druhoi polovyny Druhoi svitovoi viiny / I. Pavliuk // Slovo i chas. 2016. № 9. S. 64-78 // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158429
 22. Pohribnyi A. H. Do rozuminnia fenomena pysmennytskoi publitsystyky. Slovo i chas. 2007. № 4. P. 45-52 // http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/11070/08-Pogribnyy.pdf?sequence=1.
 23. Svalova M. I. Pysmennytska publitsystyka: kreatyvno-imperatyvnyi aspekt (na materiali publitsystyky B. Oliinyka). Literaturoznavstvo. file:///C:/Users/irenka/AppData/Local/Temp/Almpolt_2009_1_20.pdf.
 24. Cerbenska O. A. Fakultet zhurnalistyky, ukrainska mova i ya - slovesnyk-ukrainist Arkhiv Lvivskoho universytetu. https://archive.lnu.edu.ua/o-serbenska-fakultet-zhurnalistyky-ukrajinska...
 25. Sopelnyk N. V. Publitsystyka ta memuarystyka H. Kostiuka: ideini oriientyry ta problemy poetyky : avtoref. dys. ... kand. filol. nauk : 10.01.01. Khark. nats. un-t im. V. N. Karazina. Kharkiv, 2008. 20 p.
 26. Sushko S. O. Dialektyka fiktsionalnoho, personifikovanoho i realnoho, suspilno-oriientovanoho u romanakh «The gravitys rainbow» T. Pinchona i «The tunnel» V. Hassa // https://studfile.net/preview/8111188/.
 27. Furkalo V. I. Typolohiia i filosofska problematyka dokumentalnoi literatury // [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10097/1/Dokumentalna_literatur....
 28. Cherkashyna T. Iu. Formuvannia zhanriv spohadovoi literatury [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/65.pdf
 29. Cherkashyna T. Iu. Literatura osobystoho spohadu v systemi slovesnoi tvorchosti [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LI....