НАУКОВІ МЕМУАРИ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРИ СЕРБЕНСЬКОЇ: ЇХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено мемуари про вчених львівських університетів професора факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Олександри Сербенської, академіка Академії вищої школи України, виявлено їхню належність до публіцистики як роду писемної творчості. На основі диференційного підходу встановлено, що мемуарні праці професора Олександри Сербенської, опубліковані в друкованих ЗМІ з 1990-го року і до наших днів, належать не письменницькій, а журналістській публіцистиці, як основані на реальних фактах, подіях, без домислу, вимислу, з фактографічною, документальною, журналістською публіцистично-образною аргументацією думок автора. 

Здійснена типологія мемуарних  праць професора Олександри Сербенської за оприлюдненням у друкованих виданнях: традиційних і нових масмедіа, зокрема тих, що були надруковані в наукових всеукраїнських і львівських журнальних виданнях, вісниках львівських університетів, збірниках наукових праць львівських університетів, Національної бібліотеки АН України ім. В. Вернадського, Львівської національної бібліотеки АН України ім. В. Стефаника, колективних мемуарних збірниках, книзі спогадів. Водночас досліджено оприлюднені в Інтернеті  на сайтах архіву Львівського національного університету ім. Івана Франка,  львівських каналів телебачення «Твоє місто», «Варіанти. Львів», на YouTube, Telegram-каналах, сайтах Вісників  ЛНУ ім. Івана Франка серій філологічна, журналістика та сайтах вісника НУ «Львівська політехніка» серії «Проблеми української термінології».

Здійснено типологізацію мемуарних праць професора Олександри Сербенської за внеском вчених у розділи українського мовознавства. Доведено, що оприлюднені мемуарні праці професора Олександри Сербенської  є внеском в історію українського мовознавства, зокрема мемуарну наукову  лінгвоперсонологію. Мемуари професора Олександри Сербенської є не тільки об’єктами історії української мови, а й джерелознавства історії України, історії української науки, історії  львівських університетів ім. Івана Франка, «Львівської політехніки», історії української журналістики, історії української публіцистики.

Встановлено: мемуарні праці професора Олександри Сербенської належать до жанрів  журналістської публіцистики, визначено їхні різновиди. 

 1. Бабенко В. Академічна елегантність професора Олександри Антонівни Сербенської // Олександра Сербенська / Упоряд. В. Лизанчук. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 232 с. 
 2. Бацевич Ф. С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти»  // Мовознавство, 2019, № 4. С. 3–12.
 3. Веріго І. М. Літературні мемуари 20–30-х рр. XX століття. Принципи художньої організації матеріалу [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : / І. М. Веріго. Д., 2003. 16 с.
 4. Гажа Т. П. Українська літературна мемуаристика другої половини XX століття: становлення об’єктного і суб’єктного типів : автореф. дис... канд. філол. наук. Х., 2006. 19 с.
 5. Галич В. М. Дефиниция понятия писательская публицистика // Журналістыка-2008. Перыядычны друк.  Минск, 2008. С. 69–71. // https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/28373/1/Galich.PDF.
 6. Галич В. М. Конфликт художника и власти в писательской публицистике // Журналістыка-2007. Перыядычны друк.  Минск, 2007. С. 64–66.// https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19165/1/Galich.PDF.
 7. Галич В.М. Письменницька публіцистика як метажанрове поняття / В.  М. Галич // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теорет. зб. [гол. ред. О. М. Холод]. Кривий Ріг, 2009. С. 57–58.
 8. Галич О. А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи : моногр. / О. А. Галич. Луганськ: Знання, 2001. 245 с.
 9. Галич О. А. Документальна література в умовах глобалізації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=L....
 10. Гандзій О. А. Публіцистика Романа Іваничука: проблематика і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гандзій Олена Аркадіївна ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника».   Івано-         Франківськ, 2011.  20 с.
 11. Колошук Н. Г. Нефікційна література (документалістика) як маргінальне явище мультикультурного процесу сучасності: українська ситуація // Питання літературознавства. Вип. 78. С. 215–223 //  http://nbuv.gov.ua /UJRN/Pl_2009_78_27.
 12. Кочан І. М. Слово про вчителя  // Літературне місто: Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс  //http://litmisto.org.ua/?p=19511.
 13. Лизанчук В. В. 90 життєвих візерунків Олександри Сербенської. Штрихи до ювілейного портрета // День: щоденна українська газета //  http://incognita.day.kyiv.ua/90-zhittyevix-vizerunkiv-oleksandri- serbenskoyi.html.
 14. Маслюченко Г. О. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років XX ст.: автореф. дис. к. філол. наук. Д., 2004. 18 с.
 15. Мемуари і мемуаристика // Стара Україна. Львів, 1924. Вип. 9–10. С. 113.
 16. Морозова Е. Ф. Документальна література / Е. Ф. Морозова // Українська Літературна Енциклопедія : в 5 т. / редкол. : І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. К.: «Українська Радянська Енциклопедія»   ім. М. П. Бажана, 1990. Т. 2: Д. –К.  С. 85.
 17. Морозова Е. Ф. Документальна література, документалістика [Eлектронний ресурс] // Ізборнік.  Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/ulencycl /ule44.htm.
 18. Павлюк І. З. Письменницька публіцистика 1950–1960-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції // Слово і час. 2012. № 7. С. 17–26.
 19. Павлюк І. З. Українська письменницька публіцистика другої половини 40-х-80 років ХХ століття: Розділ монографії // Соціальні комунікації: Результати досліджень – 2013 : колект. моногр. У 3-х т. Т. 3: Галузеві соціальні комунікації.  К.: КНУКіМ, 2014.  С. 37–81.
 20. Павлюк І. З. Українська письменницька публіцистика 20-30 років ХХ ст. // Український інформаційний простір: Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв / Гол. ред. М. С.Тимошик. Число 3. К.: КНУКіМ, 2014. С. 124–132.
 21. Павлюк І. З. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни / І. Павлюк // Слово і час. 2016. № 9. С. 64–78 // http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158429.
 22. Погрібний А. Г. До розуміння феномена письменницької публіцистики // Слово і час. 2007. № 4. С. 45–52 // http://dspace.nbuv.gov.ua/ bitstream/handle/123456789/11070/08-Pogribnyy.pdf?sequence=1.
 23. Свалова М. І. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Літературознавство// file:///C:/Users/irenka/AppData/Local/Temp/Almpolt_2009_1_20.pdf.
 24. Cербенська О. А. Факультет журналістики, українська мова і я – словесник-україніст Архів Львівського університету // ttps://archive.lnu.edu.ua/o-serbenska-fakultet-zhurnalistyky-ukrajinska-mova-i-ya-slovesnyk-ukrajinist/.
 25. Сопельник Н. В. Публіцистика та мемуаристика Г. Костюка: ідейні орієнтири та проблеми поетики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. В. Сопельник ; Харк. нац. ун-тім. В. Н. Каразіна. Харків, 2008. 20 c.
 26. Сушко С. О. Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно-орієнтованого у романах «The gravity’s rainbow» Т. Пінчона і «The tunnel» В. Гасса // https://studfile.net/preview/8111188/.    
 27. Фуркало В. І. Типологія і філософська проблематика документальної літератури // [Електронний ресурс].  Режим доступу :  https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10097/1/Dokumentalna_literatura.pdf
 28. Черкашина Т. Ю. Формування жанрів спогадової літератури [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/65.pdf.
 29. Черкашина Т. Ю. Література особистого спогаду в системі словесної творчості [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LI....