Theoretical and methodological approaches to studying the essence of the concept of “state policy stimulating investment activity of commercial banks”

Автори: 
Kapral O.

Natsionalnyi universytet vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia

In the article the essence of the concepts “state investment policy” and “investment activity of commercial banks” according to the law and national researchers` studies is highlighted, also the author's definition of public policy of commercial banks investment activity is given.

1. Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 18.09.91 # 1560-KhII // Vidom. Verkh. Rady. – 1991. – # 47. – S. 646.
2. Berens V. Rukovodstvo po otsenke эffektyvnosty ynvestytsyi [per. s
anhl.] / V. Berens, P. M. Khavranek. – M.: AOZT “Ynterэkspert”, Ynfra-M, 1995. – 528 s.
3. Vodianov U. Novыe ynstrumentы hosudarstvennoho rehulyrovanyia ynvestytsyi / U. Vodianov // Problemы
teoryy y praktyky upravlenyia – 2004. – # 5. – S. 94–95.
4. Hytman L. Dzh. Osnovы ynvestyrovanyia [per. s anhl.] / L. Dzh. Hytman, M. D. Dzhonk. – M. : Delo, 1999. – 1008 s.
5. Zahorodnii A. H.
Finansovo-ekonomichnyi slovnyk / A. H. Zahorodnii, H. L. Vozniuk. – K. : Znannia, 2007. – 1072 s.
6. Kondrashova M. V. Teoretychni osnovy formuvannia derzhavnoi investytsiinoi polityky na rivnirehionu / M. V. Kondrashova // Derzhava ta rehiony (Seriia: Derzhavne upravlinnia) – 2008. – # 2. –
S. 118–121. 7. Serheiev Y. V. Orhanyzatsyia y fynansyrovanye ynvestytsyi / Y. V. Serheiev, Y. Y. Veretennykova, V. V. Yanovskyi. – M. : Fynansы y kredyt, 2000. – 400 s. 8. Levchenko L. V. Diieva
derzhavna investytsiina polityka yak zasib aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Tekst] / L. V. Levchenko, D. S. Turchaninova // Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. – 2011. – # 37. – S. 94–99.
9. Maksymova T. V. Derzhavnyi mekhanizm realizatsii investytsiinoi polityky v Ukraini [Tekst] :avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02 / T. V. Maksymova ; Donets. derzh. un-t upr. –
Mariupol, 2015. – 20 s.
10. Pshenychna V. P. Rozvytok mekhanizmu realizatsii derzhavnoi investytsiinoi
polityky Ukrainy: dys. … kand. ekon. nauk za spetsialnistiu 08.00.03 – ekonomika ta upravlinnia
natsionalnym hospodarstvom / V. P. Pshenychna. – Donetsk: Don. derzh. un-tet upravlinnia, 2011. –
205 s. 11. Chystov S. M. Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky: Navch. posibnyk / S. M. Chystov, A. Ye. Nyky-
78
forov, T. F. Kutsenko ta in. – K. : KNEU, 2000. – 316 s. 12. Yhonyna L. L. Ynvestytsyy : ucheb. posob. /
L. L. Yhonyna ; pod red. V. A. Slepova. – M. : Yurystъ, 2012. – 480 s. 13. Cherep A. V. Bankivski
operatsii : navch. posib. / A. V. Cherep, O. F. Androsova. – K. : Vyd-vo "Kondor", 2008. – 410 s.
14. Vasyleva T. A. Bankovskoe ynvestyrovanye na rыnke ynnovatsyi : monohrafyia / T. A. Vasyleva. – Sumы : Yzd-vo SumHU, 2007. – 513 s. 15. Hryshchuk A. M. Teoretychni osnovy investytsiinoi diialnostibankiv / A. M. Hryshchuk, A. R. Sharko // Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2013 . – Vyp . 23.10. – S. 190-195.
16. Onikiienko S. V. Rehuliuvannia investytsiinoi polityky bankiv : avtoref. dys. … doktor. ekon.nauk : 08.00.08 / Onikiienko Serhii Volodymyrovych ; Kyiv. DVNZ «Kyivskyi natsionalnyi
ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana». – K., 2015. – 24 s. 17. Melnykov A. E.
Teoretychni aspekty bankivskoi investytsiinoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / A. E. Melnykov // Naukovi pratsi MAUP: zb. nauk. prats. – 2011. – Vyp. 2(29) – Rezhym dostupu: http://archive.
nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npmaup/2011_2/pdf_files/110-116.pdf 18. Lutsiv B. L. Investytsiina
polityka bankiv : navch. posibn. / B. L. Lutsiv, A. O. Tymkiv. – Ternopil : Vyd-vo «Ternohraf», 2011. – 317 s.
19. Vovchak O. D. Derzhavne rehuliuvannia bankivskoi investytsiinoi diialnosti Ukrainy : avtoref. dys. … doktor. ekon. nauk : 08.02.03 / Vovchak Olha Dmytrivna; Lviv. nats. un-t
im. I. Franka. – L., 2006. – 38 s. 20. Bodova A. A. Investytsiina diialnist bankiv Ukrainy [Elektronnyi resurs] / A. A. Bodova, H. I. Romanova // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – 2013. – # 1. – S. 6–13. – Rezhym dostupu :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps. – 2013. – 1_21. Obolenskyi O. Yu. Dosvid bankiv rozvynutykh krain
v haluzi investytsiinoi diialnosti i mozhlyvosti yoho realizatsii v ukrainskii ekonomitsi // Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy : Zb. nauk. prats. – Sumy : VVP “Mriia-1” LTD UABS, 2004. –T.9. – S. 204–212.
22. Pshyk B. I. Aktualni problemy rozvytku bankivskoi investytsiinoi
diialnosti v Ukraini / B. I. Pshyk, O. O. Pechenko // Zbirnyk naukovykh prats Universytetu bankivskoi spravy Universytetu NBU. Kharkivskyi inst. bank. spravy. – # 1(16) 2014. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:http://fkd.khibs.edu.ua/archive_2%2817%292014_ukr.htm