Volume 846, 2016

In this Number

(32 papers)

Кrykavskyy Y., Nakonechba T.

Rykovanova I., Taranskyi I., Donets D.

Skvortsov I., Zahoretska O., Grishko V.