Volume 846, 2016

In this Number

(32 papers)
Кrykavskyy Y., Nakonechba T.
Rykovanova I., Taranskyi I., Donets D.
Skvortsov I., Zahoretska O., Grishko V.