Institutional Influence on the Development of the Accounting Sphere in Galicia in the Second Half of the ХІХ - First Half of the ХХ Century

2021;
: pp. 213 - 230
1
Lviv Politechnic National University

The article presents the results of historical and accounting research on the influence of economic and cultural — educational institutions of Galicia in the second half of the XIX — first half of the XX century on the then development of the accounting sphere in the region (provincial accounting). The study reveals the prerequisites and organizational and legal framework for the functioning of non-governmental (ethno-national) institutions in the Austro-Hungarian and Polish periods, which in one way or another influenced the content and functional focus of accounting, provided appropriate training. The general panorama of the institutional environment of the region and specific factual material on the solution of economic associations and educational societies to improve accounting practices (content and methodological aspects) and organizational forms of accounting training with the contribution of Ukrainian institutions. The article reveals specific facts of the contribution of various audit unions of Galicia in the development of practical accounting and the organization of the study of accounting and auditing disciplines in trade schools and in the form of studio training of accountants, auditors and members of supervisory boards. The content of educational programs, manuals and instructional and methodical material used in the system of cooperative schooling and practicing accountants is researched and analyzed. Some materials of manuals are emphasized, which significantly increased the level of practical accounting in that period and remain relevant today. The research methodology is based on a dialectical understanding of the historical processes of the dependence of the development of the accounting sphere on socio-cultural conditions and the institutional environment. Among the research methods the main one was the historical — system method, which in combination with genetic approaches provided empirical generalizations and made it possible to single out specific features of regional accounting (provincial accounting) in that period. There are some aspects that can be used for modern theory and practice.

 1. Nort D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and the functioning of the economy]. Kyiv: Basics (іn Ukrainian).
 2. Pankov V. V. (2008). Institutsionalnyiy podhod i teoriya ucheta [Institutional approach and accounting theory]. Buhgalterskiy uchet, No. 1, P. 51–55 (іn Russia).
 3. Semenyshyna, N.V. (2011). Bukhhalterskyi oblik i instytutsiina ekonomichna teoriia: do pytannia mizhdystsyplinarnykh zviazkiv [Accounting and Institutional Economic Theory: Interdisciplinary Relations]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii: zb. nauk. prats. Seriia ekonomichna, No. 35, P. 323–325 (іn Ukrainian).
 4. Verbovyi, M V. (2005) Finansovo-kredytni instytutsii natsionalnoho hospodarskoho rukhu v Zakhidnii Ukraini vprodovzh 1848–1939 rr. [The financial creditional institutions of the national economical movement in Western Ukraine during 1848–1939 years]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.01.04 / Instytut svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrainy, 20 p. (іn Ukrainian).
 5. Shyhun M. M. (2013). Paradyhmalnyi rozvytok systemy bukhhalterskoho obliku  [Paradigmatic development of the accounting system]. Chasopys ekonomichnykh reform, No. 3(11), P. 134–139 (іn Ukrainian).
 6. Lehenchuk S. F. (2020). Istorychni aspekty rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini ta sviti: monohrafiia [Historical aspects of the development of accounting in Ukraine and the world: monograph]. Beau Bassin: Globe Edim, 212мp. (іn Ukrainian).
 7. Hipters Z. (2012). Pedahohichni vydannia, pidruchnyky ta posibnyky dlia ekonomichnoi osvity ditei i doroslykh (zakhidnoukrainski zemli ХІХ – pochatku ХХ st.) [Pedagogical Issues, Textbooks and Manuals for Economic Education of Children and Adults (West Ukraine in the XIXth – in the Beginning of the XXth Centuries). Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, No. 2, P. 173–184 (іn Ukrainian).
 8. Belova I. M., Spilnyk I. V. (2017). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini u XIX–XX stolittiakh [Accounting in Ukraine in XIX–XX centuries]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Vyp. 14, Ch. 1, P. 22– 26 (іn Ukrainian).
 9. Koriahin M. V., Kutsyk P. O. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoi zvitnosti: monohrafiia [Problems and prospects for the development of accounting: a monograph]. Kyiv: Interservis, 276 p. (іn Ukrainian).
 10. Shainer H. I. (2012). Rozvytok komertsiinoi osvity na Zakhidnoukrainskykh zemliakh (druha polovyna XIX – persha tretyna XX stolittia) [Development of commercial education on West Ukrainian lands (the end of the XIXth and the first third of the XXth century]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.01 / Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka, 183 p. (іn Ukrainian).
 11. Shvets V. Ye. (2012). Vynyknennia i rozvytok ekonomichnykh studii u Lvivskomu universyteti v ХІХ st. [The emergence and development of economic studies at Lviv University in the XIX century]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini: zb. nauk. pr. LNU im. I. Franka, Vol. 32, Р. 303–310 (іn Ukrainian).
 12. Bernstayn P. (2009). Fundamentalnyie idei finansovogo mira: evolyutsiya / per. s angl. V. Ionov. [Fundamental ideas of the financial world: evolution / trans. with English In Ionov]. Moscov: Alpina Biznes Buks, 248 p. (іn Russia).
 13. Tserkovnyk S. I. (2017). Stanovlennia ta funktsionuvannia ukrainskykh naukovykh, hromadskykh ta kulturno-osvitnikh instytutsii Skhidnoi Halychyny v druhii polovyni ХІХ – pershii polovyni ХХ stolittia: istoryko- pravovyi vymir [Formation and functioning of Ukrainian scientific, public and cultural-educational institutions of Eastern Galicia in the second half of the XIX-first half of the XX century: historical and legal dimension] dys.…kand. yuryd. nykh nauk (doktora filosofii): 12.00.01 / Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 211 p. (іn Ukrainian).
 14. Horbachevskyi V. (1946). Kurs bukhhalterii [Accounting course]. Miunkhen, Ukrainskyi Vilnyi Universytet, 115 p. (іn Ukrainian).
 15. Ohonovskyi O. (1887). Systema avstriiskoho prava pryvatnoho [The system of Austrian private law]. Nauky zahalni i pravorichevi. Lviv: Nakl. O. Ohonovskoho, 341 p. (іn Ukrainian).
 16. Martos B. (1928). Kooperatyvna reviziia [Cooperative audit]. Lviv, Reviziinyi Soiuz Ukrainskykh kooperatyv, 65 p. (іn Ukrainian).
 17. Korostenski Z. (1893). Potrzeba szkol handlowych w kraju a w szczegolnosci takze Akademii handlowej we Lwowie [There is a need for commercial schools in the country and, in particular, for the commercial academy in Lviv]. Lwow: Czclonkami drukarni ludowej, 36 р. (іn Poland).
 18. Jakubowski K. S. (1899). Zbirnyk zakoniv ta administratyvnykh postanov. Za redaktsiieiu Yezhy Pivotskoho [Collection of laws and administrative resolutions. Edited by Jerzy Pivocki]. Lviv: K.S. Jakubowski, Vol. 1, 1050 р. (іn Ukrainian).
 19. Rikkardi H. B. (2016). Polityka uriadiv Avstro-Uhorshchyny shchodo vyshchykh navchalnykh zakladiv Skhidnoi Halychyny: natsionalnyi aspekt (1867–1914 rr.) [The policy of the Austro-Hungarian governments regarding higher educational institutions of Eastern Galicia: the national aspect (1867–1914)] avtoref. dys. … kand. іst. nauk. Lviv, 19 р. (іn Ukrainian).
 20. Shvets V. Ye. (2000). Rozvytok bukhhalterskoho obliku na zakhidno-ukrainskykh zemliakh u pershii polovyni ХХ stolittia [Development of accounting in the western Ukrainian lands in the first half of the twentieth century]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, No. 12, P. 46–53 (іn Ukrainian).
 21. Ernes L.  (1926). Silskohospodarskyi  oblik dlia  selianskykh hospodarstv;  za 9-oiu nimetskoiu rekomendatsiieiu vin pereklav i adaptuvav do potreb polskykh selian prof. doktor. Frantsishek Buiak [Agricultural accounting for peasant farms; according to the 9th German recommendation, he translated and adapted to the needs of Polish peasants by prof. dr. Franciszek Bujak]. Lviv, Drukarnja K. S. Jakubowski in Lviv, 158 p. (іn Poland).
 22. Lenkiewicz W. (1905). Yedynyi ta podviinyi oblik (dlia bilshoi vlasnosti na zemliu) [Single and double accounting (for greater land ownership)]. Lviv: Printing and lithography of Piller and Spolka, 272 p. (іn Poland).
 23. Au J. (1899). Nauka rachunkowosci dla potrzeb cospodarstwa wiejskiego zastosowanej. Lwow: I Zwiazkowa drukarnja we Lwowe, 177 p. (іn Poland).
 24. Marszalek S. (1936). Sproshchenyi oblik pratsivnyka ta promyslovtsia: pravyla vedennia sproshchenykh knyh ta podatkovykh deklaratsii [Simplified accounting for the craftsman and industrialist: rules for keeping simplified books and tax returns]. Warszawa: Ksiaznica. Atlas s.a zjednosz kartogrady and publishing T.N.S.W. (іn Poland).
 25. Kozlova M. O. (2013). Vzglyad iz Ukrainyi na problemyi istorii buhgalterskogo ucheta kak uchebnoy distsiplinyi [A view from Ukraine on the problems of the history of accounting as a discipline]. Mezhdunarodnyiy buhgalterskiy uchet, No. 25, P. 47–56 (іn Russia).
 26. Lemishovska O. (2020). Bukhhalterskyi dorobok ukrainskoi diaspory u pershii polovyni XX st. ta yoho vykorystannia v systemi fakhovoho shkilnytstva  Skhidnoi  Halychyny:  istoryko-henetychnyi analiz  [Accounting development by Ukrainian diaspora in the first half of XX century and its application in the system of professional training in Eastern Galicia: historical and genetic analysis]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, Vol. 67, No. 6, P. 90–103 (іn Ukrainian). https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06.090
 27. Biliansy Kooperatyv prynalezhnykh do Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh Kooperatyv u Lvovi, obiednanykh v okruzhnykh oseredkakh Stanyslavskoho voievodstva. (1936). Bezplatnyi dodatok do “Hospodarsko- Kooperatyvnoho Chasopysu”, orhanu Reviziinoho soiuzu Ukrainskykh kooperatyviv u Lvovi. Lviv: drukarnia “Hrafiia” (іn Ukrainian).
 28. Kormosh T. (1895). Praktichniy pіdruchnyk dlya tovarystv zadatkovykh, osnovanih na pіdstavі zakonu z dnya 9/IV,1873 (in Ukrainian).