Інституційний вплив на розвиток бухгалтерської сфери в Галичині у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.

2021;
: cc. 213 - 230
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті наведено результати історико-бухгалтерської розвідки про вплив господдарських і культурно-просвітницьких інституцій Галичини у другій половині ХIХ — першій половині ХХ століття на тогочасний розвиток бухгалтерської сфери в краю (провінційна бухгалтерія). Досліджено та проаналізовано зміст навчальних програм, посібників та інструкторсько-методичного матеріалу, які використовувалися в системі кооперативного шкільництва та практикуючими бухгалтерами.

 1. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. Київ: Основи, 2000. 198 с.
 2. Панков В. В. Институциональный подход и теория учета. Бухгалтерский учет. 2008. № 1. С. 51–55.
 3. Семенишина Н. В. Бухгалтерський облік і інституційна економічна теорія: до питання міждисциплінарних зв’язків. Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. Серія економічна. 2011. Вип. 35. С. 323–325.
 4. Вербовий М. В. Фінансово-кредитні інституції національного господарського руху в Західній Україні впродовж 1848–1939 рр.: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.04 / Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Київ, 2005. 20 с.
 5. Шигун М. М. Парадигмальний розвиток системи бухгалтерського обліку. Часопис економічних реформ.2013. № 3(11). С. 134–139.
 6. Легенчук С. Ф. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі: монографія. Beau Bassin: GlobeEdim, 2020. 212с.
 7. Гіптерс З. Педагогічні видання, підручники та посібники для економічної освіти дітей і дорослих (західноукраїнські землі ХІХ – початку ХХ ст.). Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 2. С. 173–184.
 8. Белова І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях. Спільник. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. 1. С. 22–26.
 9. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2016. 276 с.
 10. Шайнер Г. І. Розвиток комерційної освіти на Західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша третина XX століття): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2012. 183 с.
 11. Швець В. Є. Виникнення і розвиток економічних студій у Львівському університеті в ХІХ ст. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць ЛНУ ім. І. Франка. 2012. Вип. 32. С. 303– 310.
 12. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: эволюция / пер. с англ. В. Ионов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2009. 248 с.
 13. Церковник С. І. Становлення та функціонування українських наукових, громадських та культурно- освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: історико- правовий вимір: дис. …канд. юрид. наук (доктора філософії): 12.00.01 / Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2017. 211 с.
 14. Горбачевський В. Курс бухгальтерії. Мюнхен: Український Вільний Університет, 1946. 115 c.
 15. Огоновський О. Система австрійського права приватного. Науки загальні і праворічеві. Львів: Накл. О. Огоновського, 1887. 341 с.
 16. Мартос Б. Кооперативна ревізія. Львів: Ревізійний Союз Українських кооперативів, 1928. 65 с.
 17. Korostenski Z. Potrzeba szkol handlowych w kraju a w szczegolnosci takze Akademii handlowej we Lwowie / Z. Korostenski. Lwow: Czclonkami drukarni ludowej, 1893. 36 s.
 18. Jakubowski K. S. Zbior ustaw i rozporzadzen administracyjnych / рod red. Jerzego Piwockiego. Lwow: K.S. Jakubowski, 1899. T. 1. 1050 s.
 19. Ріккарді Г. Б. Політика урядів Австро-Угорщини щодо вищих навчальних закладів Східної Галичини: національний аспект (1867–1914 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2016. 19 с.
 20. Швець В. Є. Розвиток бухгалтерського обліку на західноукраїнських землях у першій половині ХХ століття. Вісник Житомирського державного технологічного інституту. Економічні науки. 2000. № 12. С. 46– 53.
 21. Laur Ernest. Rachunkowość rolnicza dla gospodarstw włościańskich; wedlug 9-go wzdania niemieckiego przełożył i do potryeb włościan polskich dostosował prof. dr. Franciszek Bujak / Ernest Laur. Lwów: Drukarnja K. S. Jakubowskiego we Lwowie, 1926. 158 s.
 22. Lenkiewicz W. Rachunkowość pojedyńcza i podwójna (dla wiekszej własnosci ziemskiej) / Władyzsław Lenkiewicz. Lwów: Drukarnja i litografia Pillera i Spolki, 1905. 272 s.
 23. Au J. Nauka (zasady) rachunkowósci dla potrzeb cospodarstwa wiejskiego zastosowanej / Juliusz Au. Lwow: I Zwiazkowa drukarnja we Lwowie, 1899. 177 s.
 24. Marszalek S. Uproszczona ksiegowość dla rzemieslnika i przemyslowc: zasady prowadzenia ksiag uproszczonych i zeznania podatkowе. Lwow–Warszawa: Ksiaznica. Atlas s.a. zjednosz zaklady kartogr. i wydawn. T.N.S.W., 1936.
 25. Козлова М. О. Взгляд из Украины на проблемы истории бухгалтерского учета как учебной дисциплины. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 25. С. 47–56.
 26. Лемішовська О. Бухгалтерський доробок української діаспори у першій половині XX ст. та його використання в системі фахового шкільництва Східної Галичини: історико-генетичний аналіз. Галицький економічний вісник. 2020. Т. 67. № 6. С. 90–103.
 27. Білянси Кооператив приналежних до Ревізійного союзу Українських Кооператив у Львові, об’єднаних в окружних осередках Станиславівського воєвідства; безплатний додаток до “Господарсько- Кооперативного Часопису”, органу Ревізійного союзу Українських кооперативів. Львів: друкарня “Графія”: накладом Ревізійного союзу Українських кооперативів у Львові, 1936.
 28. Кормош Т. Практичний підручник для товариств задаткових, основаних на підставі закону з дня 9/ІV. 1873. Перемишль, 1895. 292 с.