Технологія синтезу термітних жароміцних сталей з карбідним зміцненням

1
Uzhgorod National University
2
National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”
3
Ukraine Academy of Printing
4
Mukachevo State University

The possibility of synthesis of heat-resistant steels metallothermy are set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite steel was found. The mechanical and service properties and their dependence on temperature and the effect on the properties of the alloy grain thermite metal are set for thermite synthesized analogues of industrial heat-resistant steel grades “40Х15Н7Г7Ф2МС” and “37Х12Н8Г8МФБ”

1. Солнцев, Ю. П. Материаловедение [Текст] / Солнцев Ю. П., Пряхин Е. И. — М. : Химиздат, 2007. — 784. 2. Жигуц, Ю. Ю. Сплави, синтезовані металотермією і СВС-процесами [Текст] / Ю. Ю. Жигуц. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 276 с. 3. Жигуц, Ю. Ю. Технология производства термитного высокопрочного чугуна / Ю. Ю.Жигуц, В. Ф. Лазар, Л. І. Косюк // Міжн. збірн. наук. праць. «Прогресивні технології і системи машинобудування». Донецький нац. техн. ун- тет. — 2012. — № 1,2 (43). — С. 142-147. 4. Жигуц, Ю. Ю. Синтез термітних кавітаційностійких сталей [Текст] / Ю. Ю. Жигуц // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Прикладная физика и материаловедение. — 2013. — № 1/5 (61). — С. 4-6. 5. Жигуц, Ю. Ю. Технологія отримання термітних суднобудівних сталей [Текст] / Ю. Ю. Жигуц // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. — 2012. — № 3 (28). — С. 283-286. 6. Жигуц, Ю. Ресурсозберігаюча технологія термітного зварювання сталевих деталей [Текст] / Ю. Жигуц, В. Лазар // Вісник ТДТУ. — 2009. — Т. 14, № 4. — С. 94-98. 7. Металотермічний реактор [Текст] : пат. 20045 Україна: МПК В22С9/00 / Жигуц Ю. Ю., Скиба Ю. Ю., Крайняй І. І. ; заявник і патентовласник Ужгородский національний університет. — № u200606530. заяв. 13.06.06; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. — 6 с. 8. Жигуц, Ю. Ю. Методика розрахунку складу екзотермічних шихт на основі термохімічного аналізу [Текст] / Ю. Жигуц, В. Широков // Машинознавство. — 2005. — № 4. — С. 48-50.