Volume 766, 2013

In this Number

(30 papers)
A. Mandziy, Z.A. Kolodiy, S.P. Yatsyshyn, A.Z. Kolodiy
M.M. Klymash, T.A. Maksymyuk, M.Ya. Sheremeta, R.Z. Kozlovskiy
B.A. Buhyl, O.A. Lavriv, M.I. Beshley, V.V. Chervenets
B.M. Stryhalyuk, M.V. Kaidan, T.A. Maksymyuk, V.Z. Pashkevych
Bak R.I., Tchaikovsky I.B., Burachok R.A.
S.N. Teplitskaya, К.А. Ovchinnikov, V.P. Skibin
R.V. Yankevych, S.O. Martyugov, P.A. Tokarchuk, M.V. Miskiv, A.V. Ogorodnyk