Volume 818, 2015

In this Number

(32 papers)

V. Nichoga (1), V. Pronenko (2), O. Saldan (1), I. Stefanyshyn (1)

V.I. Pravda, O.D. Mrachkovskyj, A.O. Abramovych

Nikolai Zakharchenko Vladimir Korchinskiy, Bronislaw Radzimovskiy, Yury Gorohov

B.M. Strykhalyuk, P.O. Huskov, V.S. Andrushchak, V.Ye Murak, S.M. Redchuk

M.M. Klymash, O.M. Shpur, M.O. Seliuchenko, B.V. Kyrychuk, T.V. Melnyk

V.V.Semko, V.L.Buryachok, S.V.Toliupa, P.N.Skladaniy

M. Beshley, M. Seliuchenko, O. Lavriv, A. Masyuk, H. Kholiavka

P.O. Huskov, T.A. Maksymyuk, М.М. Klymash

D.V. Nevinskyі (1), V.A. Pavlysh (1), L.I. Zakalyk (1), S.Y. Lebid (2)