Volume 818, 2015

In this Number

(32 papers)
V. Nichoga (1), V. Pronenko (2), O. Saldan (1), I. Stefanyshyn (1)
V.I. Pravda, O.D. Mrachkovskyj, A.O. Abramovych
Nikolai Zakharchenko Vladimir Korchinskiy, Bronislaw Radzimovskiy, Yury Gorohov
B.M. Strykhalyuk, P.O. Huskov, V.S. Andrushchak, V.Ye Murak, S.M. Redchuk
M.M. Klymash, O.M. Shpur, M.O. Seliuchenko, B.V. Kyrychuk, T.V. Melnyk
V.V.Semko, V.L.Buryachok, S.V.Toliupa, P.N.Skladaniy
M. Beshley, M. Seliuchenko, O. Lavriv, A. Masyuk, H. Kholiavka
P.O. Huskov, T.A. Maksymyuk, М.М. Klymash
D.V. Nevinskyі (1), V.A. Pavlysh (1), L.I. Zakalyk (1), S.Y. Lebid (2)