Organizing Committee

CHAIR

Prof. Ivan Prudyus, Lviv Polytechnic National University

CHAIR'S DEPUTIES

Prof. Marek Kuchta, Military University of Technology

Prof. Myroslav Kiselychnyk, Lviv Polytechnic National University

CONFERENCE SECRETARY

Assoc. Prof. Leonid Ozirkovskyy, Lviv Polytechnic National University

PUBLICATION CHAIR

Doct. Candidate Orest Lavriv, Lviv Polytechnic National University

CONFERENCE TREASURER

Assist. Prof. Daria Bachyk, Lviv Polytechnic National University

MEMBERS

Prof. Antypenko R., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Barannik V., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Berkman L., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Bolshakova I., (Lviv, Ukraine)
Prof. Bondarev A., (Lviv, Ukraine)
Assoc. Prof. Fast V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Gepko I., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Grudzinski E. (Wroclaw, Poland)
Prof. Kawalec A., (Warsaw, Poland)
Prof. Konatowski S., (Warsaw, Poland)
Assoc. Prof Korzh R., (Lviv, Ukraine)
Prof. Kryshchuk V., (Zaporizhzhya, Ukraine)
Prof. Kychak V., (Vinnytsya, Ukraine)
Assist. Prof. Kulyk I., (Lviv, Ukraine)
Prof. Lemeshko O., (Kharkiv, Ukraine)
Prof. Mosorov V., (Lodz, Poland)
Prof. Pavlysh V., (Lviv, Ukraine)
Pichkaliov Y., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Politanskyy L., (Chernivtsi, Ukraine)
Prof. Semenko A., (Kyiv, Ukraine)
Prof. Skachkov V., (Odesa, Ukraine)
Prof. Sunduchkov K., (Kyiv, Ukraine)
Sen. Researcher Tkachenko V., (Lviv, Ukraine)
Prof. Zakharchenko M., (Odesa, Ukraine)