Modeling of partially regular microreliefs formed on the end faces of rotation bodies by a vibration method

2020;
: 30-38
https://doi.org/10.23939/ujmems2020.01.030
Received: June 06, 2020
Revised: July 28, 2020
Accepted: July 31, 2020
Authors:
1
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

The scheme of formation of a set of variants of grooves of partially regular microreliefs formed on the end faces of rotation bodies by a vibration method has been developed, and the conditions of their existence have been determined. Using a block approach, mathematical models of partially regular microreliefs have been constructed, which described a set of their variants, taking into account such characteristics as the shape of axial lines of continuous regular microroughness, type, and location of axial symmetry lines of grooves, and groove shape. Using MathCAD software and developed mathematical models, graphic images of partially regular microreliefs were obtained.

[1] Poverhnosti s regulyarnyim mikrorelefom. Klassifikatsiya, parametryi i harakteristiki [Surfaces with regular microrelief. Classification, parameters, and characteristics], GOST 24773-81, 1982. [in Russian].

[2] Y. G. Shneider, Ekspluatatsyonnye svoistva detalei s rehuliarnym mykrorelefom [Operational properties of parts with a regular microrelief]. Leningrad, USSR: Mashinostroenie Publ., 1982. [in Russian].

[3] А. S. Lychkovakha, “Povyishenie kachestva obrabotki gilz tsilindrov vnutrennego dvigateley zagoraniya” [“Improving the quality of processing of cylinder liners of internal combustion engines”], Ph.D. dissertation, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy, Zernograd, Russia, 2007. [in Russian].

[4] G. V. Chyrkov, “Tekhnolohyia poluchenyia vysokokachestvennykh poverkhnostei otverstyi v detaliakh avtomobylnykh dvyhatelei y druhykh mekhanyzmov” [“Technology for obtaining high-quality surfaces of holes in parts of automobile engines and other mechanisms”], Dvyhatelestroenye [Engine building], vol. 3, pp. 14–15, 2001. [in Russian].

[5] А. N. Kochyn, М. V. Zhelonkyn, and А. А. Holovyn, “Vlyianye rehuliarnoho mykrorelefa na ekspluatatsyonnye pokazately detalei mashyn” [“The influence of regular microrelief on the operational parameters of machine parts”], Trudy Nyzhehorodskoho Hosudarstvennoho Tekhnycheskoho Unyversyteta imeni R.E. Alekseeva [Proceedings of the Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev], vol. 3, issue 110, pp. 104–109, 2015. [in Russian].

[6] O. Radionenko, M. Kindrachuk, O. Tisov, and A. Kryzhanovskyi, “Features of transition modes of friction surfaces with partially regular microrelief”, Aviation, vol. 22, issue 3, pp. 86–92, 2018. https://doi.org/10.3846/aviation.2018.6204

[7] P. О. Kyrychok, and А. V. Neskhoziievskyi, “Doslidzhennia vplyvu parametriv mikroreliefu na yakist obrobky detali ta ekspluatatsiini kharakterystyky polihrafichnoho obladnannia” [“Investigation of the influence of microrelief parameters on the quality of detail processing and operational characteristics of printing equipment”]. Tekhnolohichni kompleksy [Technological complexes], vol. 3–4, pp. 74–80, 2007. [in Ukrainian].

[8] R. N. Bakhtizin, K. R. Urazakov, B. M. Latypov, B. H. Ishmukhametov, and A. Y. Narbutovskikh, “The influence of regular microrelief forms on fluid leakage through plunger pair of sucker rod pump”, Oil Industry Journal, vol. 4, рр. 113–116, 2017. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2017-4-113-116

[9] P. А. Melnykov, А. N. Pakhomenko, and А. А. Lukianov, “Matematycheskaia model formyrovanyia mykrorelefa sheiky vala pry obrabotke almaznym vyhlazhyvanyem” [“Mathematical model of the formation of the microrelief of the shaft journal during diamond burnishing”], Vektor Nauky Toliattynskoho Hosudarstvennoho Unyversyteta [Science vector of Togliatti state university], vol. 2, issue 32-2, pp. 104–111, 2015. [in Russian].

[10] Y. P. Kuzmyn, K. P. Pompeev, and А. А. Tselyshchev, “Yspolzovanye frezernoho stanka s CHPU dlia nanesenyia rehuliarnoho mykrorelefa na poverkhnosty zahotovky” [“Using a CNC milling machine to apply regular microrelief on the surface of the workpiece”], Izvestyia Vuzov. Pryborostroenye [Journal of Instrument Engineering], vol. 58, issue 4, pp. 273–277, 2015. [in Russian]. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2015-58-4-273-277

[11] А. P. Morhunov, V. А. Hlushets, and Y. М. Strek, “Modelyrovanye protsessa formyrovanyia mnohourovnevoho mykrorelefa poverkhnostnym plastycheskym deformyrovanyem” [Modeling the process of forming a multilevel microrelief by surface plastic deformation], Omskyi Natsyonalnyi Vestnyk [Omsk National Bulletin], vol. 3, issue 36, pp. 79–85, 2006. [in Russian].

[12] P. D. Kryvyi, V. V. Krupa, N. M. Tymoshenko, and A. I. Gural, “Matematychni modeli rehuliarnykh mikroreliefiv na robochykh evolventnykh poverkhniakh tsylindrychnykh priamozubykh kolis” [“Mathematical models of regular microreliefs on working involute surfaces of cylindrical spur gears”], in Proc. Int. Conf.Actual problems of modern technologies”, Ternopil, Ukraine, November 27–28, 2019, pp. 100–101. [in Ukrainian].

V. Dzyura, "Modeling of partially regular microreliefs formed on the end faces of rotation bodies by a vibration method", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 6, no. 1, pp. 30-38, 2020.