Аналіз алгебраїчної системи аргументів для простого обсягу ДПФ

2011;
: ст. 48 – 53
Автори: 
Процько І.

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра систем автоматизованого проектування

Проаналізовано аргументи дискретного перетворення класу Фур’є (ДПФ) для простого обсягу, що задають частковий випадок алгебраїчної системи – абелеві групи. Визначено особливості та характер породжуючих елементів даної системи.

1. Оппенгейм А., Шафер Р., Цифровая обработка сигналов. – М.: Техносфера, 2006. 2. Макклеллан Дж., Рейдер Ч. Применение теории чисел в цифровой обработке сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. 3. Чуприна О.О. Удосконалений алгоритм ШПФ на базі швидкої згортки // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2008. – № 618. – С. 174–179. 4. Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации.– Л.: Энергоатомиздат, 1990. 5. Кнут Д.Э. Исскуство программирования для ЭВМ. – М.: Мир, 1977.