Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів

2016;
: с. 102 - 110
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Проаналізовано існуючі методи та засоби застосування акустичних сигналів у різних галузях промисловості. Показано перспективу розвитку теорії та методів удосконалення інформаційних систем та пристроїв визначення віддалі до джерела акустичних сигналів на основі їх градієнтного та кореляційного опрацювання. Запропоновано метод градієнтного опрацювання акустичних сигналів та інформаційну технологію розв’язання задачі визначення віддалі до джерела акустичних сигналів. Систематизовано просторові геометрії різного розміщення джерел та приймачів акустичних сигналів. Оцінено діаграми розсіювання акустичних сигналів та загасання їх потужності у середовищі поширення. Розроблено принципи покращення характеристик, оцінено переваги та функціональні обмеження запропонованого методу.

 1. Патент України на корисну модель № 37774 , МПК: G01N 29/00. Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / О. Л. Сторожук, В. М. Борисов, Я. І. Соколовський. Опубліковано: 10.12.2008. Бюл. №2 3.
 2. Кочан Р. В. Концепція розподіленої автоматичної системи звукової артилерійської розвідки на базі стільникового зв’язку / Р. В. Кочан, Б. Р. Трембач // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – №1 (25). – C. 59–63.
 3. Кривошеєв А. М. Основи артилерійської розвідки: навч. посібник / А. М. Кривошеєв, В. М. Петренко, А. І. Приходько. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 393 с.
 4. Ширмовська Н. Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів буріння / Н. Г. Ширмовська, І. Б. Албанський, І. Р. Пітух, О. Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29) – С. 179–186.
 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.analog.com–офіційний сайт фірми Analog Devices.
 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.maxim-ic.com –офіційний сайт компанії Maxim.
 7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.motorola.com –офіційний сайт компанії Motorola.
 8. Birchfield S. T., Gillmor D. K.. Acoustic Localization by Accumulated Correlation. Original: http://www.ces.clemson.edu/~stb/research/acousticloc/.
 9. Birchfield S. T. A Unifying Framework for Acoustic Localization, / S. T. Birchfield // Proceedings of the 12th European Signal Processing Conference (EUSIPCO) .– Vienna, Austria.–2004.
 10. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації / Я. М. Николайчук.//Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 536 с
 11. Albanskiy Ivan. Theory and Special Processors of Spectral Cosine Fourier Transformation Based on Various Correlation Functions in Hamming Space./ Albanskiy Ivan, Volodymyr Pikh, Tetyana Zavedyuk, Galina Korniychuk // Proceedings of the XI–th International Conference ”Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science” (TCSET–2014).–L’viv–Slavske.– 2014. – P. 677–679.
 12. Николайчук Я. М. Коди поля Галуа: теорія та застосування: монографія / Я. М. Николайчук. – Т.:Тернограф, 2012. – 575 с.
 13. Хэмминг Р. В. Теория кодирования и теория информации. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1983. – 176 с.
 14. Патент на корисну модель України. №97162, G06F 7/00. Пристрій додавання багаторозрядних двійкових чисел / Я. М. Николайчук, В. Л. Кімак, Б. Б. Круліковський. Опубліковано: 10.03.2015, бюл. № 5.