Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп’ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання

2017;
: cc. 55 - 65
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Для підвищення точності оцінювання часу виконання складних програмних комплексів на паралельних комп’ютерах розроблено алгоритм рівномірного розподілу вершин графу заданого комплексу взаємопов’язаних робіт. Цей алгоритм використовується у методі поярусного стохастичного моделювання у багатопроцесорних комп’ютерних системах.

 1. Hritankov A. S. Matematycheskaja model harakteristik proizvoditlenosti raspredelennyh vychyslitelnyh system. Informatyka, upravlenie, ekonomika TRUDY MFTI, 2010, V. 2, No. 1(5),p. 110–115.
 2. Ivanov N. N. Matematycheskoe prognozirovanie nadezhnogo vypolnenija naborov zadach s simetrichnymi raspredelenijami vremeni vypolnenija. Xhurnal "Otkrytoe obrazovanie", vypusk No. 2–2, 2011, p. 52–55.
 3. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju.S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah: prjamoe stohasticheskoe modelirovanie, Avtomatika i telemehanika – 1994, No. 12, p. 142–157.
 4. Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na parallelnyh kompjuterah, Tez. Dokl. Vtoroj Ukrainskoj konferentzii po avtomaticheskomu upravleniju "Avtomatika – 95", Lvov, 1995, t. 2, p. 100.
 5. Lysenko A. V. Kratkij obzor metodov imitatzyonnogo modelirovanija, A. V. Lysenko, N. V. Gorjachev, I.D/Grab, B. K. Kemalov, N. K. Jurkov, Sovremennye informatzionnye tehnologii. 2011, No. 14,pp. 171–176.
 6. Borshchev A., Filippov A. From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling: Reasons, Techniques, Tools. The 22nd International Conference of the System Dynamics Society, July 25–29, 2004, Oxford, England.
 7. Lobuzov A. A. Ispolzovanie statisticheskogo modelirovanija pri izuchenii system macovogo obsluzhyvanija, zh. Almanah mirovoj nauki, izd. "Ar-Konsalt",No. 2–1(17), pr. 10–13, 2017.
 8. Ignatuschenko V. V., Klushyn Ju. S. Prognozirovanie vypolnenija slozhnyh programmnyh kompleksov na upravljajuschih parallelnyh kompjuterah: tochnye metody, Nauchnye trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma"Avtomatizirovannye sistemy upravlenija", g.Tbilisi: izd. "Intelekt", 1996, p. 23–28.
 9. Klushyn Ju. S. Zmenshennja kilkosti staniv markivskogo protsesu pry vykonanni skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnyh kompjuterah. Nakovyj visnyk Chernivetskogo universitetu. Kompjuterni systemy ta komponenty, 2016, T. 7. Vyp. 2, pp. 53–62.
 10. Ivutin A. N.,Larkin E. V. Prognozirovanie vremeni vypolnenija algoritma. Zhurnal. Izvestija TulGU. Tehnicheskie nauki. Vypusk No. 3, 2013, pp. 301–315.
 11. Bocharov P. L., Prejdunov Ju.V. Otzenka vremeni vypolnenija kompleksa rabot na paralelnoj vychislitelnoj sisteme, Sistemnyj analiz i informatika. Sb. nauchnyh trudov, M,: Izd-vo DN, 1991. pp. 29–41.
 12. Ignatuschenko V. V. Organizatsyja struktur upravljajuschich mnogoprotzesornyh vychislitelnyh system, M., Energoatomizdat. 1984.
 13. Klushyn Ju. S. Otsinka efektyvnosti riznyh dystzyplin dyspetcheryzatsii dlja zmenshennja chasu vykonannja skladnyh programnyh kompleksiv na paralelnych obchusljuvalnyh systemah, Visnyk NU "Lvivska politehnika" No. 413. Kompjuterna inzhenerija ta informatsijni tehnologii, Lviv: NU "LP".2000, P. 19–23.
Клушин Ю. С. Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп’ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання / Ю. С. Клушин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 55–65.