ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ОДЕРЖАННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФУНГІБАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
АТ «Галичфарм», м Львів

Досліджено вплив технологічних чинників на закономірності одержання наночастинок срібла з використанням полівінілпіролідону та встановлено їх вплив у складі композитів на протимікробні властивості останніх. Встановлено вплив температури і кількості полівінілпіролідону, концентрації Ag+ на кінетику відновлення йонів срібла. Синтезовано срібловмісні композити у вигляді пористих блоків та плівок та досліджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. Розроблені пористі композити рекомендовані до використання у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.

1. Rybachuk, A. V., Chekman, I. S. (2009). Protymikrobni vlastyvosti nanosribla. Ukrainskyi naukovo medychnyi zhurnal, 2, 32-36.
2. Chekman, Y. S., Movchan, B. A., Zaho¬rodnyi, M. Y. (2008). Nanoserebro: tekhnolohyia poluchenyia, farmakolohycheskye svoistva, pokazanyia k prymenenyiu. Mystetstvo likuvannia, 5(51), 32-34.
3. Manes, М. (1968). U.S. Patent No. 3,374,608. Pittsburg: Activated Carbon Company.
4. Rai, M., Yadav, A. Gade, A. (2009). Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials Biotechnology Advances, 27(1), 76-83.
https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2008.09.002
5. Lok, C. N., Ho, C. M., Chen, R. (2007). Silver nanoparticles: Partial oxidation and antibacterial activities . JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry, 12(4), 527-534.
https://doi.org/10.1007/s00775-007-0208-z
6. Murali, Y., Vimala, K. (2010). Controlling of silver nanoparticles structure by hydrogel network . Journal of Colloid and Interface Science, 342, 73-82.
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2009.10.008
7. Kan-Sen, Ch., Chiong-Yuh ,R. (2000). Synthesis of nanosized silver particles by chemical reduction method . Materials Chemistry and Physics, 64, 241-246.
https://doi.org/10.1016/S0254-0584(00)00223-6
8. Hres, O. (2009). Akrylatni dyspersii sribla i kompozytsiini materialy na yikh osnovi. Ukrainskyi khimichnyi zhurnal, 1, 63.
9. Howard, D. Glicksman. (1995) U.S. Patent No. 5,389,122. Wilmington, DE: E. I. Du Pont de Nemours and Company.
10. Semeniuk, N. B., Kostiv, U. V., Dziaman, I. Z. (2014). Osoblyvosti oderzhannia nanochastynok sribla u prysutnosti polivinilpirolidonu. Visnyk NU "Lvivska politekhnika". Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 787, 440-443.
11. Serheeva, O. V., Pyvovarov, A. A. (2015). Poluchenye nanorazmernыkh chastyts yz vodnoho rastvora serebra plazmokhymycheskym metodom. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva. 4/4(24), 30-34.
12. Peng Jiang, Shun Yu Li, Si Shen Xie, Yan Gao, Li Song. (2004). Machinable Long PVP-Stabilized Silver Nanowires. Chemistry-A European Journal. 10 (19), 4817-4821.
https://doi.org/10.1002/chem.200400318
13. Skorokhoda, V., Semeniuk, N., Dziaman, I. (2018). Vplyv pryrody kaltsiievmisnoho napovniuvacha na zakonomirnosti oderzhannia ta vlastyvosti osteoplastychnykh porystykh kompozytiv. Voprosy khymyy y khymycheskoi tekhnolohyy, 2(117), 101-108.