Хімія, технологія речовин та їх застосування

Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» виходить двічі на рік з 2018 року ( у травні та у листопаді). Журнал є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» http://science.lpnu.ua/schmt .

Науковий журнал включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409 (Додаток 1) та наказ наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735 (Додаток 4)  зі спеціальностей:

101 Екологія

102 Хімія

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

226 Фармація, промислова фармація

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 23585-13425P від 27.09.2018 р.

Мова видання: українська, англійська.

Науковий журнал   «Хімія, технологія речовин та їх застосування» ставить собі за мету публікацію завершених результатів досліджень в області хімії і хімічних технологій.  Журнал є інформаційною платформою для обміну науковими ідеями та практичними результатами досліджень..

В журналі передбачається висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузях аналітичної, неорганічної, фізичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, технології нафти та газу, фармації, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів.

Редакційна колегія журналу  «Хімія, технологія речовин та їх застосування» в своїй роботі керується міжнародною етикою наукових публікацій і проводить політику відкритого доступу. Всі статті, подані до редакції, в обов’язковому порядку рецензуються і піддаються перевірці на плагіат. 

Термін подачі статтей в  редакційну колегію до 1 лютого та до 1 червня.