Етичні засади формування державної політики організації надання медичних послуг

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено проблематику впровадження етичних норм у формування та реалізацію державної політики організації медичних послуг. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення етичної поведінки та деонтології медичних працівників в Україні, етики надання платних медичних послуг. Розглянуто можливості розбудови етичної інфраструктури у сфері надання медичних послуг в Україні. Запропоновано алгоритм розроблення чи перегляду досліджуваної державної політики.

 1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2021). Perelik platnykh posluh, yaki nadaiutsia v derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovia ta vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh; Zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 17 veresnia 1996 r. № 1138 zi zminamy (2019). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF#Text
 2. Radysh, Ya. F. (2013). Derzhavna polityka u sferi okhorony zdorovia: kol. monohr.: u 2 part; peredm. tazah. red. prof. M.M. Bilynskoi, prof. Ya. F. Radysha. Kyiv: NADU, part 1, 396 p. [In Ukrainian].
 3. Etychnyi kodeks likaria Ukrainy. Vseukrainskyi zizd likarskykh orhanizatsii. 27.09.2009. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text
 4. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020). Uriadovyi portal Medychna reforma. (2020). Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya
 5. Kniazevych, V. M., Radysh, Ya. F., & Vasiuk, N. O. (2015). Derzhavna polityka Ukrainy v haluzi okhorony zdorovia yak orhanizatsiino-normatyvna systema vladnykh dii ta upravlinskykh rishen. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 7, pp. 105 110. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/23.pdf
 6. Mizhnarodnyi kodeks medychnoi etyky, 1949 zi zminamy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_002#Text
 7. Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy. (2021). Poriadok realizatsii Prohramy medychnykh harantii u 2021 rotsi. (2021). Retrieved from: https://nszu.gov.ua/vimogi-pmg-2021/daily-news/poryadok-realizaciyi-programi-medichnih-garantij-u-2021-roci-75
 8. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia Zakon Ukrainy № 2801-XII vid 19.11.1992. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?find=1&text
 9. Hajdys, D. (2016). Etyka w administracji publicznej [w:] I.D. Czechowska (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, ser. Ekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 287 308. Retrieved from: https://docplayer.pl/40721299-Dagmara-hajdys-etyka-w-administracji-publicznej.html
 10. Kalashnyk, N., & Krasivskyy, O. (2020). Interaction in Society – New Approaches to State and International Administration in the Post-COVID-19 Period. Postmodern Openings, 11 (1Supl2), pp. 49 58. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup2/139
 11. OECD. (1996). Ethics in The Public Service. Current Issuesand Practice. Public Management Occasional Papers, 14. Retrieved from: https://www.oecd.org/gov/ethics/oecdprinciplesformanagingethicsinthepublicservice.htm
 12. OECD. (2017). Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust, OECD Public Governance Reviews. Paris. https://doi.org/10.1787/9789264268920-en