Демократичне врядування

Періодичне електронне видання

Індексується у міжнародній наукометричній базі

Index Copernicus ICV 2021: 85.53
Index Copernicus ICV 2020: 83.14
Index Copernicus ICV 2017: 59.30
 (індексується з 2017 року)
Index Copernicus ICV 2018: 76.26
Index Copernicus ICV 2019: 79.90

Google Scholar (індексується з 2011 року)

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.)

Категорія “Б”
Рік заснування: 
2008 р.
Галузь науки: державне управління
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українськаIndex Copernicus

Google Scholar

Crossref

Uran