Structural Development of Industrial Potential of Ukraine

https://doi.org/10.23939/eem2016.01.057
Надіслано: Грудень 19, 2016
Прийнято: Грудень 19, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка»

The methodical aspects of analyzing of structural changes impact on the development of basic components of industrial potential of Ukraine are disclosed in this article. In the context of the offered methodology, the results of calculation of structural changes impact on the efficiency of fixed assets, labour potential, innovative and investment development of the industrial potential are shown in the fields of employ¬ment, capital investments, innovations and production of industrial goods. Conclusions as to the received analytical results are made determining the content of structural transformations of the industrial potential of Ukraine

 

1.Keyns, Dzh. M. (2002). Obshchaya teoryya zanyatosty, protsentov y deneh . Antolohyya ékonomycheskoy klassyky. M., Helyos ARV, 2.Harrod, R. (1952).Economic Essays . L. 3.Domar, E. (1957).Essay in the Theory of Economics Growth . N. Y.  4.Halchynskyy, A. (2015). Lohika samorozvytku ekonomiky zavzhdy rozumna. FORBES  5.Chayka, Yu.(2011) Mekhanizmy strukturnoho rozvytku natsionalnoyi ekonomiky . Visnyk KNTEU, 3, 30–41. 6.Pasinovych, I. I. (2016).Strukturnyy rozvytok ekonomiky ta suchasni vyklyky strukturnoyi transformatsiyi v Ukrayini . Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 117 (1),82–87.  7.Vidkryta statystychna baza Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Retrieved from http:// www.ukrstat.gov.ua. 8.Khansen, É. (1959).Ékonomycheskyy tsykl y natsyonalnyy dokhod. M. 9.Prushkivska, E. V. (2013). Evolyutsiya kontseptsiy strukturuvannya natsionalnoyi ekonomiky. Problemy ekonomiky,2, 87–94. 10.Melnyk, M. I. (2012). Formuvannya biznes-seredovyshcha Ukrayiny v umovakh instytutsiynykh transformatsiy: monohrafiya. Lviv: IRD NAN Ukrayiny 11.Vertakova, Y. & Plotnikov V. (2016). Innovative and industrial develop-ment: specifics of interrelation . Economic Annals-XXI, 156 (1–2), 37–40.