Випуск 5, Номер 1, 2018

У цьому номері

(11 статей)
Vasyl Kozyk, Khrystyna Zalutska , V. Zalutskiy
DOI: https://doi.org/10.23939/eem2018.01.039
39-46