Methodology of Marketing Vs Methodology of Social and Economic Research

2020;
: cc. 112 - 118
Автори:
1
Cracow University of Economics, Poland

The presented paper is methodical in character. Marketing methodology is an important matter looking from the prism of identifying its scientific status. There are differing views on the scientific status of marketing, nevertheless marketing, from the perspective of scientific cognition, has developed dynamically throughout its entire history. The main objective of this article is to present the methodological dilemmas of marketing in the context of social and economic sciences. The foundations of the methodology of research on marketing cannot be separated from the methodology of social sciences. Marketing belongs to social sciences, so it is based on similar assumptions with regard to the character of reality and scientific cognition. Marketing is engaged in exploring human behaviour and, similarly to other social sciences, makes use of such research methods and techniques. It is difficult to conduct research in the area of marketing without referring to the methodology of social sciences.The article presents the foundations of marketing research methodology, assumptions of the analysis of methodology of research on marketing in comparison to methodology of social and economic research and final remarks.

 1. Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bauman, Z. (2010). Refleksja końcowa. O pisaniu, o pisaniu socjologii. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds.) Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Brzeziński, M. et al. (2009). Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku. In B. Fedor & Z. Hockuba (eds.) Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 4. Burawoy, M. (2004). Public Sociologies: Contradictions, Dilemmas, and Possibilities. Social Forces, 82 (4), pp. 1603–1618.
 5. Chlipała, P. (2018). Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketingu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Chwieduk, A. & Pomieciński, A. (Eds.). (2008). Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dietl, J. (2001). Perspektywy marketingu — zmierzch czy rozwój?. In A. Czubała & J. Wiktor (eds.) Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Jerzego Altkorna (pp. 35–44). Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie. 
 8. Dietl, J. (2000). Some Remarks on Marketing Perspectives. In J. Ďad’o & J.W. Wiktor (eds.) Marketing and Globalization (pp. 63–67). Cracow — Banská Bystrica: Cracow University of Economics, Matej Bel University.
 9. Figiel, Sz. (2004). Problem poznania naukowego w marketing. In: E. Duliniec et al. (eds.) Ekspansja czy regres marketingu? (pp.31-36). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Flick, U. (2011). Introducing Research Methodology. A Beginner’s Guide to Doing Research Project, Los Angeles: Sage Publications.
 11. Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Hanaszko, K. (2014). Dualizm metodologiczny nauk ekonomicznych (pp. 205-234). In: K. Kuciński (ed.) Naukowe badania zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Kamiński, J. (2010). Dlaczego marketingowi potrzebne są badania historyczne. Marketing i Rynek, 4, 2-8.
 15. Kamiński, J. (2012). O “Niektórych problemach dystrybucji rynkowej” A. W. Shawa w setną rocznicę pierwszego naukowego opracowania na temat marketingu, Marketing i Rynek, 2, 2-8.
 16. Kamiński, J. (2016). Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej, Marketing i Rynek, 7, 6-16.
 17. Kędzior, Z. & Karcz, K. (2001). Badania marketingowe w praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Koźmiński, A.K. (2009). Ekonomia a inne nauki społeczne (pp83-91). In B. Fedor & Z. Hockuba (eds.) Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 19. Krysiak, Z. et al. (2010). Podejścia humanistyczne do badania gospodarki (pp. 179-210).
 20. In J. Kuciński (ed.) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa, Difin.
 21. Malawski, A. (1999). Metoda aksjomatyczna w ekonomii. Studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 22. Mauss, M. (2010). Socjologia i antropologia, Warszawa: Wydawnictwo KR. 
 23. Pilarczyk, B. & Wanat, T. (2009). Podstawowe dylematy tożsamości marketingu akademickiego. In R. Niestrój (ed.) Tożsamość i wizerunek marketing (pp.112-119). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 24. Rószkiewicz, M. et al. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyki badawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 25. Sagan, A. (2004). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 26. Sagan, A. (2005). Teoretyczne podstawy marketingu — 50 lat poszukiwań. Marketing i Rynek, 7, 2-8.
 27. Sagan, A. (2013). Zmienne ukryte w badaniach marketingowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 28. Shaw, E.H., & Tamilia, R.D. (2001). Robert Bartels and the History of Marketing Thought, Journal of Macromarketing, 2001, 21(2), 156–163.
 29. Silverma, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Shankar, A. (2009). Reframing critical marketing. Journal of Marketing Management, 25 (7-8), pp. 681-696.
 31. Somekh, B. & Lewin, C. (Eds.). (2011). Theory and Methods in Social Research. Los Angeles: Sage Publications.
 32. Surma J. et al. (2010). Podejście naturalistyczne w naukach ekonomicznych. In J. Kuciński (ed.) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Warszawa, Difin.
 33. Sztumski, J. (2010). Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice: Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”.
 34. Szumilak, J. (2005). W sprawie naukowego statusu marketing. Marketing i Rynek, 8, 2-7.
 35. Turner, J.H. (2005). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 36. Wojciechowska, R. (2011). Proces badawczy w naukach ekonomicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 37. Wojtyna, A. (2009). Współczesna ekonomia — kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? (pp. 25-49). In B. Fedor & Z. Hockuba (eds.) Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 38. Żabiński, L. (2004). Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych. Prace naukowe AE. W Katowicach, 55-70.