Публікація

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових статей.

Матеріали приймаються в електронному вигляді  на адресу omukha6@gmail.com обсягом не більше

4-х сторінок тексту в MS Word 2003 формату А4, включно з рисунками.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад Корнейчук.doc)

Термін подання матеріалів ­ до 14  березеня  2019р.

Вимоги до оформлення матеріалу

 Текст бажано розмістити на цілому числі сторінок. Необхідно встановити наступні параметри форматування документу:

  • шрифт Times New Roman, кегль 12, стиль -звичайний (normal);
  • поля: зверху і знизу – 2 см, зліва і справа -3 см;
  • міжрядковий інтервал точно12 пт;
    • зверху по центру: а) назва доповіді (великими БУКВАМИ ЖИРНИМ ШРИФТОМ), б)  нижче - ініціали і прізвища авторів (жирним курсивом), в) нижче ­ назва організації і місто (курсивом);
    • нижче через інтервал англійською мовою друкуються: а) назва доповіді (у верхньому регістрі, жирним шрифтом); б) нижче ініціали і прізвища авторів, (жирним курсивом) в) нижче ­ назва організації (курсивом); г) нижче через інтервал ­резюме (не більше 10 стрічок);
  • нижче, через інтервал, друкується основний текст;
  • посилання на літературні джерела, патенти тощо наводяться в тексті в квадратних дужках. Відразу за текстом через інтервал наводиться перелік посилань (курсивом) за встановленим в Україні стандартом.

Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується, однак залишають за собою право редагування.