Decreasing Anthropogenic Pressure on Soil Microflora by Using Capsulated Fertilizers

EP.
2017;
: cc. 77-80
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

This article focuses on finding ways to preserve soil fertility. At the present time, in conditions of intensive farming, do not pay attention to such an important part of the agricultural ecosystem as soil microflora. An impact on the number of total and nitrogen-fixing microorganisms of the soil at bringing different types of fertilizers on the most common types of soil of Lviv region are determined.

[1] Kurdy`sh I. K. Introdukciya mikroorganizmiv u agroekosy`stemy` / Ivan Ky`ry`lovy`ch Kurdy`sh. – Ky`yiv: Naukova dumka, 2010. – 253 s.

[2] NoskoB. S. Azotny`j rezhy`m gruntiv i jogo transformaciya v agroekosy`stemah / Bory`s Semenovy`ch Nosko. – Xarkiv : NNCz “Insty`tut g`runtoznavstva ta agrohimiyi imeni O. N. Sokolovs`kogo”, 2013. – 128 s.

[3] Zabrudnennya navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha himichno akty`vny` azotom iz sil`s`kogospodars`ky`h dzherel: problema ta shlyahy` rozv'yazannya / L. I. Moklyachuk, S. M. Lukin, N. P. Kozlova, / M. M. Martkoplishvili // Agroekologichny`j zhurnal. – 2014. – # 1. S. 13–20.

[4] Osobennosty` vzay`modejstvy`ya rasteny`j y` azotfy`ksy`ruyushhy`h my`kroorgany`zmov / [S. Ya. Kocz`, S. K. Beregovenko, E. V. Ky`ry`chenko, N. N.Mel`ny`kova]. – K.:Naukova dumka, 2007. – 316 s.

[5] Parmins`ka L. M. Patogenna mikroflora gruntu: vply`v sy`stem udobrennya psheny`ci ozy`moyi na yiyi vy`dovy`j sklad u korotkorotacijny`h sivozminah [Elektronny`j resurs] / L. M. Parmins`ka // Karanty`n i zahy`st rosly`n. – 2012. – # 11. – S. 1–3.

[6] Agroekologichna ocinka mineral`ny`h dobry`v ta pesty`cy`div: monografiya / [V. P Paty`ka, N. A. Makarenko, L. I. Moklyachuk ta in.]; za red. V. P Paty`ky`. – K.: Osnova, 2005. – 300 s.

[7] Zvyagy`ncev D. G. By`ology`ya pochv / D. G. Zvyagy`ncev, Y`. P. Bab`eva, G. M. Zenova. – M. : Y`zd-vo MGU, 2005. – 445 s.

[8] Agroxy`my`cheskoe obsluzhy`vany`e zashhy`shhennogo grunta y` puty` ego uluchsheny`ya / N. M. Glunczov, D. Y`. Ezhov, L. V. Dmy`try`eva y` dr. // Pry`meneny`e udobreny`j y` py`tany`e ovoshhnyh kul`tur v zashhy`shhennom grunte. – M., 1975. – S. 3–12.