Екологічні проблеми

Науковий журнал «Environmental Problems» започаткований у 2016 році.

Включений до переліку наукових фахових видань України, наказ МОН України № 996 від 11.07.2017 р.

Включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), відповідно до  наказу МОН України від 17.03.2020 р. № 409 (Додаток 1) 

Галузь науки : Біологічні. технічні

Спеціальності:

101 Екологія

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

183 Технології захисту навколишнього середовища

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 22284-12184Р.

Мова видання: англійська

Засновник і видавець:
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Головний редактор:
проф. Мирослав Мальований

Відповідальний секретар:
к.т.н., доц. Катерина Петрушка

Мета наукового журналу «Environmental Problems» - висвітлення актуальних проблем  та досліджень в областях екології, охорони навколишнього середовища, природоохоронних технологіях, екологічної безпеки, регіональних екологічних проблем. 
Особливістю видання журналу «Environmental Problems» є опублікування  статей українських та зарубіжних науковців, а також фахівців у галузі екологічних проблем, у яких висвітлюють результати наукових та інноваційних досліджень, напрацювання передового досвіду і впровадження наукових здобутків, підтримка наукових досліджень молодих вчених,а також  студентів та  аспірантів. 
Редакційна колегія у своїй діяльності керується принципами науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки нових наукових методів у дослідженнях щодо широкого кола екологічних проблем, а також пов'язаних з ними наукових галузей, дотримання норм видавничої етики. 
Журнал є інформаційною платформою для обміну науковими ідеями та практичними результатами досліджень.

Основні завдання видання:
Публікація матеріалів фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі екологічних проблем. 
Розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних областей знань, інформування широких кіл науковців і практиків про
проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень.
Обмін науковими ідеями, методологією проведення досліджень і практичними досягненнями щодо удосконалення збереження довкілля.
Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем у галузі екологічних проблем .
Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів інноваційних досліджень в галузі екології.
Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі екології, проведення різноманітних досліджень в межах зазначених вище областей знань.

Журнал приймає статті в таких областях, як:

  • Екологія;
  • Охорона навколишнього середовища;
  • Природоохоронні технології;
  • Екологічна безпека;
  • Регіональні екологічні проблеми.

Журнал «Environmental Problems» зареєстрований в науково-метричній базі даних Індекс Копернікус (Index Copernicus Journals Master List), реферується у Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського та індексується  Google Scholar.

Публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

 Журнал на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Науковий журнал  фінансується «Environmental Problems» Національним університетом "Львівська політехніка"

Періодичність видання:
4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статтей

Першочерговим нашим завданням ми вважаємо оперативний взаємообмін результатами теоретичних досліджень у зазначених вище напрямках, тому на часі архівування нашого журналу в Directory of Open Accsess Journals. Розповсюдження похідних творів, заснованих на опублікованих у журналі статтях, дозволяється за умови, якщо ці твори розповсюджуються на таких самих умовах і вказується авторство оригінального твору. Комерційне використання опублікованих в журналі статей забороняється, як це передбачено умовами Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Редакційна колегія журналу підтримує політику відкритого доступу  відповідно до ліцензії  Creative Commons  типу СС-BY