ELECTROCHEMICAL EXTRACTION OF ZINC FROM ACID AND NEUTRAL REGENERATION SOLUTIONS

EP.
2018;
: cc. 183-187
1
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
2
Admiral Makarov National University of Shipbuilding
3
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

The results of the electrochemical separation of sulfate and zinc chloride regeneration solutions; the pH influence on the electrolysis process and the extracting efficiency of metallic zinc are presented in the work. It has been established that electrolysis should be carried out in a two-cell electrolyzer to remove metals effectively.

[1] Stocks C., Wood J., Guy S.: Resources Conservation and Recycling, 2005, 44, 153. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2004.11.005
[2] Carrera J.A., Muñoz E., Bringas E., San Román M. F., I. Ortiz: Desalination, 2009, 245, 675. https://doi.org/ 10.1016/j.desal.2009.02.036
[3] Kerney U.: Resources Conservation and Recycling, 1994, 10, 145. https://doi.org/10.1016/0921-3449(94)90047-7
[4] Gomelya N. D., Sagaydak I. S.: Perspektivnye napravleniya razvitiya ekologii, ekonomiki, energetiki, 1999, 81. (in Russian)
[5] Sahaidak I. S.: Lokalizatsiia ta zneshkodzhennia stichnykh vod, zabrudnenykh spolukamy khromu, kadmiiu ta tsynku : avtoref. dys. … kand. tekhn.. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, Kyiv, 2000, 20. (in Ukrainian)
[6] Rahman Ahmadi, Farinaz Khoshkhati and Majid Rezaee Kia: Asian Journal of Water, Environment and Pollution. 2018, 15( 2), 23. DOI 10.3233/AJW-180014
[7] Koliehova A. S., Trokhymenko H. H., Homelia M. K.: Naukovyi zhurnal “Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Tekhnichni nauky”. 2018, 1(29(68)), S.142. (in Ukrainian) DOI 10.15589/ jnn20170314
[8] Yakovlev S. V., Krasnoborodko I. G., Rogov V. M.: Tekhnologiya elektrokhimicheskoy ochistki vody, Strojizdat, Leninhrad, 1987. 312 s. (in Russian)
[9] Carrillo-Abad J., García-Gabaldón M., Ortega E. and Pérez-Herranz V.: Separation and Purification Technology. 2011, 81, 200. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2011.07.029
[10] Gomelya N. D., Glushko Ye. V., Krysenko T. V., Stavskaya S. S.: Ekotekhnologii i resursozberezhenie,2009, 2, 68. (in Russian)
[11] Carrillo-Abad J., García-Gabaldón M., Pérez-Herranz V.: Desalination, 2014, 343, 38.DOI: 10.1016/j.desal.2013.11.040