ASSESSMENT OF THE ATMOSPHERIC AIR POLLUTION LEVEL IN KYIV

EP.
2019;
: cc.156-160
1
National Transport University
2
National Transport University

Groups of plants, that regulate gas composition and the degree of air pollution, play a significant role in solving a complex spectrum of problems in the development of the modern city. The system "plant organism-urban environment" is indicative for the detection of dust pollution in atmospheric air of urban areas, manifesting the response of higher plants (morphological, anatomical, biochemical changes) used in urban landscaping.

[1] Kucheryavyy V. P. Problemy urboekolohiyi, NMКVО, Kyiv, 1992, 3. (in Ukrainian)
[2] Margaylik G. P. Botanicheskiy zhurnal, 1965, 1, 89. (іn Russia)
[3] Hanaba D. V. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu, 2015, 19, 55. (in Ukrainian)
[4] Sytnikova I.O., Radul I.P. «Achievement of high school», Ukraine, Chernivtsi, 2013, 61. 
[5] Vasylkivskyy B. M. Zbalansovani mista: vprovadzhennya idey zelenoho planuvannya, proektuvannya ta budivnytstva v Ukraini, Ukraine, Kyiv, 2018, 4.
[6] Margaylik G. I. Spravochnik ozelenitelya. Polymya, Minsk, 1999, 144. (in Bilorus)
[7] Timothy Beatley Green Cities of Europe. Global Lessons on Green Urbanism. IslandPress, London, 2012, 243 (in England) 
https://doi.org/10.5822/978-1-61091-175-7
[8] Khotuntsev Yu. L. Ekologiya ekologicheskaya bezopasnost'. Akademiya, Moskva, 2004, 480. (іn Russia)
[9] Povolotsʹka I. V. Okhorona navkolyshnʹoho seredovyshcha ta ratsionalʹne vykorystannya pryrodnykh resursiv, Ukraine, Donetsk, 2010, 18.
[10] Zanadvorov V.S. Ekonomika goroda. IKTS «Akademkniga», Moskva, 2003, 435 с. (іn Russia)
[11] Bakharev V. S. Visnyk KDPU, 2005, 12 (31), 92. (in Ukrainian)
[12] https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/28012019/Proekt.pdf
[13] Beyko I. V., Boholyubov V. M., Vyshensʹka I. H. Laboratornyy ta polʹovyy praktykum z ekolohiyi, Fitosotsiotsentr, Kyiv, 2000, 216. (in Ukrainian)
[14] Tsentralʹna heofizychna observatoriya im. Borysa Sreznevsʹkoho http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php