Випуск 3, Номер 2, 2018

У цьому номері

(10 статей)
Olena Matskiv, Oksana Chayka, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiichuk, Natalya Shuvar
cc. 85-90
Rostyslav Sipakov, Volodimir Trofimovich, Olena Voloshkina, Julia Bereznitska
cc. 97-102
Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Sabina Gabbassova
cc. 115-120