METHODS OF COMPREHENSIVE STATISTICAL ANALYSIS OF AGGLOMERATION ATMOSPHERIC AIR POLLUTION

EP.
2021;
: cc.130-134
1
Odessa State Environmental University
2
Environmental Sciences & Marine Biology College, Hadhramout University
3
Odessa State Environmental University
4
Odessa State Environmental University

The article presents an algorithm of a complicated statistical analysis of atmospheric air pollution over certain urban territories, based on methods of multivariate statistical analysis and a statistical decisions theory. Statistical analysis of the concentrations obtained from the observation posts network provides the data on the atmospheric air pollution background characteristics. This analysis enables us to find the spatial correlations between the concentrations of the ingredient under various synoptic conditions. The proposed set of statistical methods is advisable to be applied in the development of a state monitoring program for atmospheric air protection over specific zones or territories (urban agglomeration) as part of the implementation of a new management procedure for state monitoring of atmospheric air protection in Ukraine.

1. Berljand, M. (1975). Sovremennye problemy atmosfernoj diffuzii zagrjaznenie atmosfery. Leningrad: Gidrometeoizdat. [in Russian]

2. Bagrov. N. (1959). Analiticheskoe predstavlenie posledovatel'nosti meteorologicheskih polej posredstvom estestvennyh ortogonal'nyh sostavljajushhih. Trudy Central'nogo instituta prognozov, (74), 3–24. [in Russian]

3. Deyaki pytannya zdiysnennya derzhavnoho monitorynhu u v haluzi okhorony atmosfernoho povitrya. Kabinet ministriv Ukrayiny (2019). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

4. Gmurman, & V. (1977). Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika. Moskva: Vysshaja shkola. [in Russian]

5. Honcharova, L., & Shkol'nyy, Ye. (2007) Metody obrobky ta analizu hidrometeorolohichnoyi informatsiyi (zbirnyk zadach i vprav): Navchal'nyy posibnyk. Odesa: Ekolohiya. [in Ukrainian]

6. Kendal, M.Dzh., & St'juart, L. (1976). Mnogomernyj statisticheskij analiz i vremennye rjady. Moskva: Nauka. [in Russian]

7. Loyeva, I., Vladymyrova, O., & Verlan, V. (2010). Ocinka stanu zabrudnennja atmosfernoho povitrja velykoho mista: metody analizu, prohnozu, rehuljuvannja: Monohrafija. Odesa: Ekolohija. [in Ukrainian]

8. Shkol'nyy. Ye., Loyeva. I., & Honcharova, L. (1999). Obrobka ta analiz hidrometeorolohichnoyi informatsiyi. Odesa. [in Ukrainian]

9. Serebrjannikov, I., & Pervozvanskij, A. (1965). Vyjavlenie skrytyh periodichnostej. Kiev: Nauka. [in Russian]