Громадсько-освітня діяльність та наукова спадщина Юліана Медведського (1845–1918 рр.)

2017;
: cc. 43 - 50
1
Національний університет «Львівська політехніка»

На основі аналізу архівних джерел висвітлено громадську та наукову діяльність Юліан Медведського. Розглянуто життєвий шлях українського науковця на тлі суспільно-політичних процесів другої половини XIX ст. Проаналізовано становлення Ю. Медведського як науковця та викладача Вищої технічної школи у Львові. Висвітлено його участь у громадському житті українських та польських наукових та культурно-просвітницьких товариств Східної Галичини.

1. Батенко Т. Анатоль Вахнянин (1841–1908). Біля джерел національного відродження / Т. Батенко. — Львів : Кальварія, Каменяр, 1998. — 140 с. 2. Буцко М. І. Відомі вчені Державного університету «Львівська політехніка» 1844–1994. Біографічний довідник / М. І. Буцко. — Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. — 256 с. 3. Вахнянин А. Спомини з життя. (Посмертне виданє) /А. Вахнянин. — Львів : Друкарня В. А. Шийковського, 1908. — 137 с. 4. Вахнянин Н. Спомини про заснованє «Сїчи» / А. Вахнянин // «Сїч». 1868–1908. Альманах в память 40-их роковин основаня товариства «Сїч» в Віднї / З. Кузеля, М. Чайківський. — Львів: Друкарня НТШ, 1908. — С. 8–13. Вендланд А. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848–1915 / А. В. Вендланд. — Л.: Літопис, 2015. — 688 с. Вульчин Е. И. Выдающийся украинский минералог и геолог Юлиан Медведский (Недзведский) (к 50-летию со дня смерти)/Е. И. Вульчин // Минералогический сборник ЛГУ им. Ив. Франко. — 1968. — № 22. — Вып. 3. — С. 329–332. Голдак Т. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка українцями Перемишля в другій половині XIX — на початку XX ст. / Т. Голдак // Вісник Львівської національної ака- демії мистецтв. — 2014. — Вип. 25. — С. 73–86. 8. Грицак Є. Перемишль і Перемищина в половині 19 століття // Євген Грицак. Вибрані українознавчі праці / Ред. Лесів М. — Перемишль, 2002. — С. 447–451. 9. Грицак Є. Перемишль тому сто літ / Є. Грицак. — Перемишль: Друкарня А. Блюя, 1936. — 30 c. 10. ДАЛО. — Ф. 26. — Оп. 5. — Спр. 1343. — 20 арк. 11. ДАЛО. — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 303. — 38 арк. 12. ДАЛО. — Ф. 27. — Оп. 1. — Спр. 343. — 8 арк. 13. ДАЛО. — Ф. 27. — Оп. 2. — Спр. 24. — 35 арк. 14. ДАЛО. — Ф. 293. — Оп. 1. — Спр. 2. — 39 арк. 15. Зелизна С. Т. Взгляды Юлиана Медведского на генезис самородной серы в Предкарпатье / С. Т. Зелизна. — Русско-польские связи в области наук о земле / Ред. Н. С. Чочиа. — М. : Наука, 1975. — С. 165–170. 16. Качкан В. Анатоль Вахнянин і його роль у розвитку культури Західної України / В. Качкан // Народна творчість та етнографія. — 2003 — № 1–2 січень-квітень (283-284). — С. 15–24. 17. Кос А. Медведський (Недзведзький) Юліан / А. Кос // Енциклопедія Львова / Ред. А. Козицький. — Львів : Літопис, 2012. — Т. 4. (Л—М). — С. 579. 18. Кухар Р. Віденська «Січ». Історія Українського Академічного Т-ва «Січ» у Відні (1868–1947). В пам’ять 125-річчя від оснування «Січі» / Р. Кухар. — Київ: УКСП «Кобза», 1994. —188 с. 19. Лев В. Сто років праці для науки й нації. Коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка / В. Лев. — Нью-Йорк: НТШ в ЗДА, 1972. — 42 с. 20. Самотий Р. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина XIX-початок XX ст.) / Р. Самотий // Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — Вип.3. — С. 209–218. 21. Середа З. Перший український ректор / З. Середа // Аудиторія. — 2002. — Ч. 36 (22–28 листопада). — С. 8. 22. Франко І. Пять листів Остапа Терлецького // Сїч. 1868–1908. Альманах в память 40-их роковин основаня товариства «Сїч» в Віднї / З. Кузеля, М. Чайківський. — Львів : Друкарня НТШ, 1908. — С. 110–126. 23. ЦДІА м. Львів. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 39. — 42 арк. 24. ЦДІА м. Львів. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 371. — 145 арк. 25. ЦДІА м. Львів. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 374. — 135 арк. 26. ЦДІА м. Львів. — Ф. 333. — Оп. 1. — Спр. 7. — 31 арк. 27. ЦДІА м. Львів. — Ф. 333. — Оп. 1. — Спр. 24. — 45 арк. 28. ЦДІА м. Львів. — Ф. 333. — Оп. 1. — Спр. 25. — 24 арк. 29. ЦДІА м. Львів. — Ф. 348. — Оп. 1. — Спр. 772. — 127 арк. 30. ЦДІА м. Львів. — Ф. 348. — Оп. 1. — Спр. 7628. — 216 арк. 31. Чорновол І. П. Медведський (Niedzwiedzki) Юліян / І. П. Чорновол // Енциклопедія історії України : у 10-ти т. — К. : Наук. думка, 2009. — Т. 6. Ла—Мі. — С. 576. 32. Część urzędowa // Gazeta Lwowska. — 1873. — No. 206 (6 września). — S. 1. 33. Dreger J. Todesanzeige. Julian Niedźwieczki / J. Dreger // Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bericht vom 1 Februar 1918. — No. 2. — S. 37–38. 34. Finkel L., Starzyński S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego / L. Finkel, S. Starzyński. — Lwów, 1894. — Cz. I. — 351 s. 35. Jahrbuch der Kaiserlich-Kniglichen Geologischen Rechsanstalt. — Wien, 1871. — Band. XXI. — 794 s. 36. Popławski Z. Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844–1945 / Z. Popławski. — Kraków, 1994. — 221 s. 37. Program ces. król. Szkoły politechnicznéj we Lwowie na rok naukowy 1879/80. — Lwów, 1879. — 60 s. 38. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1888, oraz Materyjały do fizyjografii krajowej. Akademija Umiejętności w Krakowie. — Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1888. — T. XXIII. — 549 s. 39. Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1890, oraz Materyjały do fizyjografii krajowej. Akademija Umiejętności w Krakowie. — Kraków : Nakładem Akademii Umiejętności, 1891. — T. XXVI. — 568 s. ​Wójcik Z. J. Niedźwiedzki Julian / Z. J. Wójcik // Polski Słownik Biograficzny. — T. XXII/4. — Zesz. 95. Nawój z Morawicy — Niemirycz Teodor. — Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. — S. 754–756. 41. Wyciąg z protokołów posiedzeń Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika // Kosmos. Czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Lwow. — 1876. — Rok I. — S. 37–39.