Деякі особливості експлуатації пристроїв визначення та врахування вертикальної рефракції

Автори:
1
Національний Університет «Львівська політехніка»

Описано вплив особливостей пристроїв управлення магніто-електріческого і пластинчастого типу, які є вузлами пристосувань для визначення і врахування вертикальної рефракції. Зокрема, нерівномірності руху променя спотворення його сліду. Дано рекомендації з метою удосконалення пристроїв

 

 1. Апенко М.И., Дубовик А.С. Прикладная оптика. - М.: Наука, 1982. - 512 с.
 2. Глозман И.А. Пьезо керамики. - М.: Энергия, 1972. - 288 с.
 3.  Глозман И.А., Власов П.В. Применение пьезокерамики. - М.: Знание, 1970. - 48 с.
 4. Зацаринный А.В. Автоматизация высокоточных инженерно-геодезических измерений. -М.: Недра, 1976. - 248 с.
 5. Кузьо И.В., Шевченко Т.Г. Расчет и контроль установки агрегатов непрерывного производства. - Львов: Вища школа, 1987. - 176 с.
 6. Мороз О.І. Визначення та врахування дії аномальної складової вертикальної рефракції застосуванням магнітоелектричних пристроїв // Вісн. Рівненського держ. техн. ун-ту. - Рівне, 2002. - С. 332 - 338.
 7. Мороз 0.1. До питання врахування впливу вертикальної рефракції у термічно турбулентній атмосфері //Геодезія, картографія і аерофотознімання. -2001. -№ 61. - С. 85 - 88.
 8. Мороз О.1., Шевченко Т.Г. Визначення вертикальної рефракції та врахування її впливу //Інженерна геодезія. - К: КНУБА, 2002. — № 45. - С. 186 - 193.
 9. Мороз О.І., Шевченко Т.Г. Врахування аномальної вертикальної рефракції лазерного променя з використанням фотоелектричного датчика // Вісник геодезії та картографії. - 2002. -№ 2. - С. 20 - 22.
 10. Островский А.Л., Мороз А.И. Теория и практика флуктуационного метода определения вертикальной рефракции // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2000. -№ 3. - С. 11-29.
 11. Сапожков М.А. Электроакустика. - М.: Связь, 1978. - 272 с.
 12. Светолучевые осциллографы /Хертель В., Деленхарт К, Кюбнер А.М. и dp. - Л.: Энергия, 1965. - 347 с.
 13. Спосіб визначення верти­кальної рефракції: Деклараційний патент 46968 А. Україна, МПК 7G01C5/00 / Мороз О.І. (Україна) - 2000127217. Заявл. 15.12.2000; опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6. - 4 с.
 14. Ямбаев Х.К. Специальные приборы для инженерно-геодезических работ. - М.: Недра, 1996. — 267 с.
 15. Witte В., Deuben D. Возможности применения цифровой камры для опре­деления вертикальной рефракции // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 2001. - 2. - С. 130 - 139.