Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання»

З метою своєчасного публікування вченими, аспірантами та інженерно-технічними працівниками геодезичних установ результатів своїх наукових досліджень і доведення їх до широкого кола читачів починаючи з 1964 р. почав видаватися Республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезия, картография и аэрофотосъемка». Збірник мав виходити 1-2 рази в рік. Цей Збірник замінив «Научные записки» Львовского политехнического института, серия геодезическая (№№ 1-10), які видавалися з 1953 р. до 1963 р.

Перший випуск збірника «Геодезия, картография и аэрофотосъемка» вийшов у 1964 р. і мав три основних розділи «Геодезія», «Картография», «Аэрофотосъемка» та відділ «Хроника». Відповідальним редактором став д-р. фіз.-мат. наук, проф. Мигаль М.К., а у склад редколегії входило 14 вчених, переважно із Львова.

Починаючи із випуску № 55 (1993 р.) Збірник став виходити українською мовою і став називатися теперішньою назвою — «Геодезія, картографія і аерофотознімання». Відповідальним редактором на той час був доц., к.т.н. Кравцов М.І. З випуску № 56 (1995 р.) і до випуску № 69 (2007 р.) відповідальним редактором був проф. д-р. ф.-м. наук Зазуляк П.М., а з випуску № 70 (2008 р.) і до тепер — проф., д.т.н. Третяк К.Р.

З 2013 року збірник виходить друком двічі на рік.

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Статті, опубліковані в збірнику «Геодезія, картографія і аерофотознімання», визнаються ДАК України для захисту кандидатських та докторських дисертацій як наукометричні.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики.

Завдання:

1. Публікація матеріалів фундаментальних та прикладних геодезичних, картографічних, фотограмметричних, геоінформаційних та комплексних наукових досліджень різного масштабу проблем
2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень та практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для обговорення нових теорій, методів і результатів досліджень,
3. Розширення наукового кругозору дослідників.
4. Надання інформаційної підтримки широкому колу читачів у цій галузі

Періодичність видання
2 номери на рік (випуск 1-го номеру - кінець червня, випуск 2-го номеру - кінець грудня)

Вільний доступ до тексту статей

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» внесено в Перелік фахових видань України (категорія "Б") за спеціальностями 193 (Геодезія та землеустрій), 103 (Науки про Землю)

Журнал з 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі INDEX COPERNICUS

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ № 13268-2152 Р від 24.09.2007 р.)

Збірник на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Збірник на сайті видавництва «Львівської політехніки»