Контроль стабільності інтервалів взірцевого геодезичного базису

1
Кафедра геодезії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Укрметртестстандарт

Аналізуються результати еталонування Яворівського  геодезичного базису, виконані установкою вищої точності, GPS-методом та атестованим високоточним електронним тахеометром. Встановлено, що інтервали базису виміряні з високою точністю,
різниці результатів не перевищували 1 мм.

1. Derzhavna naukovo-tekhnichna prohrama rozvytku topohrafo-heodezychnoi diialnosti ta natsionalnoho kartohrafuvannia na 2003-2010 roky (Zatverdzheno Postanovoiu KM Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 37). 
2. Pushkarov H.P., Oholiuk V.P., Kupko V.S., Sobol V.V. Peredumovy stvorennia etalona odynytsi dovzhyny dlia viddalemetrii // Visnyk heodezii ta kartohrafii. – 1996. – №1(5). – S.37– 42. 
3. RTM 68-8.12-85. Obshchye tekhnycheskye trebovanyia k obraztsovыm bazysam dlia kontrolia heodezycheskykh dalnometrov. – M.;TsNYYHAyK,1985. 
4. Sydorenko H.S., Trevoho Y.S., Prokopov A.V., Zanymonskyi E.M. Heodezyia y metrolohyia. Osobennosty sotrudnychestva v sovremennuiu эpokhu // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zb.nauk.pr.ZHT.-Lviv,-2005. – S.50–56.
5. Trevoho I.S. Vzirtsevi bazysy dlia etalonuvannia svitloviddalemiriv // Visnyk heodezii i kartohrafii. – 1995. – №1, S.39–44.                  
6. Trevoho I.S., Savchuk S.H., Denysov O.M., Volchko P.I.., Novyi vzirtsevyi heodezychnyi bazys // Visnyk heodezii i kartohrafii. – 2004. – №1. – S.12–16. 
7. Trevoho I., Savchuk S., Denysov O., Dvulit P., Hlotov V., Volchko P. Naukovyi heodezychnyi polihon dlia metrolohichnoi atestatsii heodezychnykh pryladiv ta tekhnolohii // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: Zb.nauk.pr.ZHT. – Lviv. – 2005. – S.33–42. 
8. Trevoho I.S., Denysov O.M., Vivat O.M., Kupko V.S., Samoilenko O.M. Stvorennia ta etalonuvannia Yavorivskoho vzirtsevoho liniinoho heodezychnoho bazysu iz zastosuvanniam novitnikh tekhnolohii // Metrolohiia ta vymiriuvalna tekhnika. – Kharkiv. – 2006. – T.2. – S.87–91. 
9. Kostecka J., Trevogo I. Praktical aspects of using GPS // FIG XXI International Congres. Brigton (UK). – 1998. – R.1–6.

10. Trevoho I.S. Kontrol intervaliv vzirtsevykh bazysiv pretsyziinymy svitloviddalemiramy i GPS-metodom // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva v Ukraini. – Lviv. – 1996. – S.71–73.