Використання одночастотних приймачів GPS для визначення геодезичних мереж

1
Agricultural University of Cracow
2
Agricultural University of Cracow
3
Agricultural University of Cracow

Створення геодезичних мереж GPS-технологією виконують, як правило, з використанням двочастотних приймачів. Точність визначення пункту власне і регламентує цей вибір. З іншої сторони прогрес в області GPS технологій приводить до ще вищої точності визначення координат. У цій статті дається аналіз результатів проведення спостережень з використанням одночастотних приймачів. Зроблена оцінка точності згідно польських технічних рекомендацій.

  1. Figurski M., Wielgosz P., Liwosz T., 2000. Analysis of possibilities of one-frequency GPS observations precision adjusting in geodetic applications. Zesz. Nauk. AR Wroclaw, nr 394, s. 123-128.
  2. GUGiK, 2000. Instrukcja techniczna G-2: Szczególowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i przeliczanie wspólrzednych miedzy ukladami (National horizontal and vertical geodetic control network and converting of coordinates between various sets). Warszawa (www.gugik.gov.pl).
  3. GUGiK, 2002. Instrukcja techniczna G-4: Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Technical standard G-4. Detailed plane and horizontal surveys). Warszawa (www.gugik.gov.pl).
  4. Kadaj R., 2000. Zasady transformacji wspólrzednych pomiedzy róznymi ukladami kartograficznymi na obszarze Polski (The principles of transformation the coordinates between various cartographic sets on the area of Poland). Magazyn geoinformacyjny Geodeta, 9(64), s. 11-18 (www.geoforum.pl).
  5. Kadaj R., 2002. Opracowanie sieci GPS w programach GEONET (Numerical development of GPS networks GEONET programs). Algores-Soft Rzeszów (www.geonet.net.pl).
  6. Lamparski J., 1998. Uklady wspólrzednych stosowane w Polsce i ich relacje wzgledem globalnego ukladu WGS84 (Coordinate sets used in Poland and their relations to the global set WGS84). Opracowanie dla NAVI sp. z o.o. (www.navi.pl).
  7. Lamparski J., 2001. NAVSTAR GPS. Od teorii do praktyki (NAVSTAR GPS. From theory to the practice). Wyd. Uniw. Warm.-Mazur., Olsztyn.
  8. Martín-Mur T.J., Dow J.M., 1997. Satellite Navigation Using GPS. European Space Agency, Bulletin No. 90 (www.esa.int).
  9. Pogan M., Pieszka A., 2007. Wyznaczanie przestrzennego polozenia punktu róznymi metodami – praca magisterska (Determination of the point space position by means of various methods – master’s thesis). Akademia Rolnicza w Krakowie.