Напівавтоматизована делімітація просторового каркасу природних морфогенних геоекосистем околиць біосферного резервату "Східні карпати"

1
Львівський національний університет імені Івана Франка
2
Львівський національний университет імені Івана Франка

У моделюванні ГІС використовувалась концепція природної морфогенної геоекосистеми як геопросторової моделі відносин між формами лісу та іншими природними ландшафтами. Цифрова модель піднесення була використана для розмежування форм лісу. Вони були доповнені батьківською скелею.

1. Брусак В.П., Кричевська Д.А. Ландшафтна будова території національного природного парку Ужанський // Матер. міжнар. конф. “Гори  і люди”. – Рахів: ЗАТ Надвірнянська друкарня, 2002, Т.2.– С.229233.

2. Геренчук К.І., Раковська Е.М., Топчієв О.Г. Польові географічні дослідження. – К., 1975.

3. Голубец М.А., Гаврусевич А.Н., Загайкевич И.К. и др. Украинские Карпаты. Природа – К.: Наук. думка, 1988. – 208 с.

4. Кричевська Д., Брусак В. Орографічні і гідрологічні особливості Ужанського національного парку // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих  територій: Зб. наук.  праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. С. 164 – 173. 5. Крічвалушій В.В., Іванега  І.Ю., Луговой О.Є., Будников Г.Б. та  ін. Ужанський національний природний парк. Ужгород, 2001. 120 с.

6. Круглов І., Мельник А., Муха Б., Сенчина Б. Геоекологічна база даних басейну верхнього Дністра // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т.1. – 274с. (с. 69–75).

7 Круглов І.С. Ландшафт як геоекосистема // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 186–193.

8. Круглов І.С. Методика напівавтоматизованого створення геопросторового шару педоморфологічних одиниць Басейну Верхнього Дністра // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2004. – Вип. 31. – С. 312–320.

9. Круглолв І.С. Моделювання біоклімату та біотичних компонентів морфогенних геоекосистем Басейну Верхнього Дністра // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. – Вип. 49. – С.29–36.

10. Кулачковський Р.І., Круглов І.С. Моделювання геоекосистем басейну витоків Прута // Фіз. геогр. та геоморф. – 2008. – Вип. 54. – С. 169–176.

11. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности: (принципы и методы стат. геоморфологии). – Л.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1991. – 339 с.

12. Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 172 с..

13. Миллер Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных територий. – М.: Вища школа, 1974, с. 202.

14. Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Ландшафтознавство". – 2-е вид. – Львів: ІЗМН, 1996. – 168 с.

15. Природа Закарпатської області / Під. ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1981. – 156 с.

16. Природа Українських Карпат / Під. ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 267 с.

17. Стойко С., Шушняк В., Кричевська Д. Регіональний ландшафтний парк "Стужиця" – частина  польсько-словацько-українського біосферного резервату "Східні Карпати" та його значення для збереження природи та культурної спадщини // Пр.  наук.  тов. ім. Шевченка. Том ІІ.. Екологія. – Львів, 1998. – С.432–447.

18. Сысуев В.В. Физико-математические основы ландшафтоведения. – М.: Географический факультет МГУ, 2003. – 246 с.

19. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / За. ред. С.М. Стойка. – Львів, 2007. – 306 с.

20. Blaschke T.A multiscalar GIS / image processing approach for landscape monitoring of mountainous areas // Interdisciplinary Mountain Research. Bozen, 2002.

21. Global land cover facility. Earth science data interface. University of Maryland, 2004 (http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/ index.jsp)

22. Jarvis, A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara. Hole-filled SRTM for the globe Version 3. Available from the CGIAR-CSI SRTM 90m Database, 2006 (http://­srtm.csi.cgiar.org) 23Schiøtz I., Pèti M. 2003 : Rule Based Geoecological Mapping on a Local Scale. Res. Rep. № 125. Publications from Geography, Department of Geography and International Development Studies, Roskilde University, Denmark.