Методи та оцінка ландшафтних цінностей

1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Аграрна академія в Кракові
3
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Оцінювання ландшафту повинно базуватися на деякому обсязі інформації, яка повинна забезпечити вирішення регіональних завдань. Вихідним пунктом є виконання оцінки і валоризації ландшафту, результатом якої буде визначення однорідних за значущістю типів ландшафту.

 1. Bajerowski T., 1996. Metodyka wyboru optymalnego uzytkowania ziemi na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn.
 2. Bajerowski T., Sanetra A.,  Szczepanska A. 2000 Wycena krajobrazu – rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobrazu. Wydawnictwo EDUCATERA Sp. z o.o. Olsztyn.
 3. Bajerowski T., 1991. Ocena, ochrona i ksztaltowanie krajobrazu wiejskiego, jako skladnik programowania prac urzadzenioworolnych. Praca doktorska, Olsztyn.
 4. Bartkowski T., 1986. Zastosowania geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bartkowski T.,1975 Nowy etap dyskusji nad pojeciem krajobrazu. Czasopismo Geograficzne z. VI.
 6. Berninger O., 1975 Krajobraz i jego skladniki. W: Ksztaltowanie krajobrazu a ochrona przyrody (pod red. K.Buchwalda). PWRiL, Warszawa.
 7. Bogdanowski J., 1973. Architektura krajobrazu. PWN Warszawa.
 8. Böhm A. 1994 Architektura krajobrazu – jej poczatki i rozwój. Skrypt dla studentów Wyzszych Szkól Technicznych. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki. Kraków.
 9. Kania J., 1998. Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Akademia Rolnicza, Kraków.
 10. Böhm A., Patoczka R, 1998. Architektura krajobrazu - zbiór zadan z projektowania wstepne­go. Politechnika Krakowska. Kraków.
 11. Hopfer A., 1989. Krajobraz jako wizualny skladnik srodowiska i jego wrazliwosc na projekty rozwojowe obszarów wiejskich. W: Materialy VI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego nt. Ekologiczne aspekty gospodarowania na obszarach wiejskich (na przykla­dzie Warmii i Mazur). Wyd. Olsztyn.
 12. Litwin U., 1997. Synergiczne uporzadkowanie struktur krajobrazowych na przykladzie Kotliny Mszanskiej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w  Kraków, Rozprawa nr 225. Kraków.
 13. Litwin U., 2004 Weryfikacja metody wartosciowania struktur krajobrazu z wykorzystaniem wskazników istotnosci terenu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.
 14. Patoczka R, 1987. Studium systemu pojec stosowanych w rewaloryzacji krajobrazu. W: Mate­rialy opracowane w ramach problemu miedzyresortowego nr 1.6. PAN, Kraków.
 15. Przewozniak M., 1984. Morfostruktura krajobrazu województwa gdanskiego. Przeglad Geo­graficzny t.LVI z. 1-2.
 16. Schmithusen J., 1978. Pojecie i okreslenie tresci krajobrazu jako obiektu badan geografii i biologii. Przeglad Zagranicznej Literatury Geograficznej „Ekologia krajobrazu", Warszawa.
 17. Smolenski J., 1912. Krajobraz Polski. PWN Warszawa.
 18. Stola W., 1993. Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 19. Szczesny T., 1977. Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN, Warszawa.
 20. Kondracki J., 1981. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 21. Koreleski K., 1993. Przyrodnicze podstawy uzytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Akademia Rolnicza, 993. Kraków.
 22. Langer H., 1978. Przyczynek do zagadnienia ekologicznego podzialu krajobrazu. Przeglad Zagranicznej Literatury Geograficznej „Ekologia krajobrazu", Warszawa.
 23. Luczynska-Bruzda M., 1978. Ochrona krajobrazu. W: Ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczego. Red. W.Michajlow i K. Zabierowski T.II. PWN, Warszawa.
 24. Rudnicki H., 1995. Gospodarka ziemia rolnicza w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skladowskiej, Lublin.
 25. Szczesny T., 1977. Ochrona przyrody i krajobrazu. PWN, Warszawa.
 26. Wodziczko A., 1946. Ogólne zasady uprawy krajobrazu w Wielkopolsce w celu podniesienia produkcji rolnej. Maszynopis na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Poznan.
 27. Wolski P., 1988. O pojeciu krajobrazu i jego stosowaniu w dziedzinie architektury krajobrazu. Problemy Architektury Krajobrazu t.I, Wyd. SGGW-AR, Warszawa.