Моніторинг геолого-гідрологічних умов і способів розроблення родовищ сірки Передкарпатського басейну

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

На основі моніторингу виявлено складні геолого-гідрологічні умовиПередкарпатского сірконосного басейну. Серед них особливе значення мають обводненість і закарстованість території басейну, різна глибина і потужність рудного пласта. Тому виникла необхідність у використанні системи, комплексу і способів розробки окремих родовищ сірки.

1.Блоцкий Н.А. Основные направления изучения техногенного карста на территории Язовского месторождения серы и возможные варианты противокарстовой защиты / Н.А. Блоцкий // Тез. докл. и сообщ. на совещ. «Проблемы снижения вредного влияния горных работ на окружающую среду», 23–25 сент. 1980 г., Новый Роздол. – М., 1980. – С.67–68.
2. Гайдин А.М. Определение водопроводимости залежей при разведке месторождений для ПВС / А.М. Гайдин, Т.Ф. Новикова. – В кн.: «Безшахтная добича горнохимитческого сырья». – Труды ГИГХСа, 1975. – Вып. 33. – С. 5–10.
3. Гайдин А.М. Определение гидродинамических параметров способом откачки-нагнетания / А.М. Гайдин, Т.Ф. Новикова, С.И. Бала. – Самородная сера. – Сб.научн тр. НИИТЭХИМ. – М.,1978. – С. 6–11. 4. Гайдин А.М. Про необхідність розробки альтернативного проекту ліквідації Яворівського сірчаного кар’єру / А.М. Гайдин // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. Матер. між-нар. науково-практ. онф.(Шкло, 6-7 липня 2000р.) – Львів: Логос, 2000. –С.90–92.
5. Гайдін А.М. Яворівське озеро / А.М. Гайдін, І.І. Зозуля: Альбом .– Львів: Афіша, 2006. – 48 с.
 6. Ивонин И.П. Открытая разработка месторождений самородной серы / И.П. Ивонин, В.В. Давыдов, Л.Ф. Зорин, И.А. Иванников.–М.:Гос. научнно-техн. изд-во литер.по горн.делу, 1963. – 304 с.  
7. Мандзюк В.О. Еколого-економічні проблеми відтворення порушених земель у контексті вимог екологічної політики / В.О. Мандзюк // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2005. – Вип. 15,6.–С.482–488.
8. Марискевич О. Г. Первинна сукцесія на відвалах Язівського родовища сірки: зміни грунтових параметрів / Г.О. Марискевич, І.М. Шпаківська, М.А. Павлюк, Г.В. Полив’яна // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі. Міжнар.наук.-практ.конф. (Шкло, 6–7 липня 2000 р.). – Львів: Лотос, 2000. – С.109–112.
9. Марискевич О.Г. Особливості формування грунтового покриву на відвалах Роздільського ДГХП „Сірка ”/ О.Г. Марискевич, І.М. Шпаківська // Наук.записки Держприродознавчого музею. – Львів, 2001. – С.147–152.
10. Марискевич О.Г. Формування грунтів у межах техногенного ландшафту Яворівського ДГХП „Сірка”/О.Г. Марискевич, І.М. Шпаківська, О.І. Дідух // Наук. вісник Чернівецького ун-ту:Зб. наук. праць. – Біологія, 2005. – Вип. 251. – С.175–185.
11. Маркович Л.П. Оптимальный комплекс инженерно-геологитческих и гидрологических исследований для серных месторождений Предкарпатья / Л.П. Маркович, Н.П. Кужель // Технология производства горных работ на серных месторождениях: Сб.науч.тр. НИИТЭХИМ. – М., 1980. – С.26–29.
12. Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель (На примере месторожднний серы Предкарпаткого басейна) / Р.Н. Панас. – Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1986. – 160 с.
13. Паньків З. Проблеми ведення екологобезпечного землекористування в зоні впливу промислових об’єтів / З. Паньків // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту. Землевпорядкування та кадастр. – 2006. – № 9. – С.81–83.
14. Реутский В.Ф. Анализ работы карьеров Предкарпатского сероносного бассейна / В.Ф. Реутский, Н.К. Левченко, В.Ю. Мусатов, Н.И. Андреишин // Самородная сера: Сб. науч. тр. ВНИИПИсера. – М., 1975. – С.23–29.
15. Реутский В.Ф. Некоторые особенности применения метода ПВС на Язовском месторождении / В.Ф. Реутский, С.И. Лихоманов, С.М. Ивасин, В.К. Смык, С.М. Бала, В.В. Матийщук // Самородная сера. – Сб. научн. тр. ВНИИПИсера. – М., 1978. – С.50–54.
16. Реутский В.Ф. Анализ работы карьеров Предкарпатского сероносного бассейна / В.Ф. Реутский, М.В. Ефремов, Н.К. Левченко, и др. // Сб. Самородная сера. –М., ОНИИТЭХИМа, Черкассы, 1978. – С.23–28.
17. Розпорядження КМУ від 15 жовтня 2003 р. № 622-р. „Про затвердження проекту ліквідації сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафтів в зоні Роздільського ДГХП „Сірка”. 18. Розпорядження КМУ від 24 лютого 2003 р. № 87-р. „Про затвердження проекту відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства „Сірка”.
19. Рудько Г.І. Інженерно-геоморфологічний та геоекологічний аналіз рельєфоутворюючих процесів геодинамічно активних територій / Г.І. Рудько. – К.,1993. – 71 с.
20. Рудько Г.І. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів / Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца. – Івано-Франківськ, 2001. – 528 с.
21. Состояние открытых горных работ на серных карьерах // Химическая промышленность: Обзорная информация. – М., 1979. – 49 с.
22. Янчинский Е.А. О необходимости детальных геологических исследований серных месторождений на стадии их эксплуатации / Е.А. Янчинский // Технология производства горных работ на серных месторождениях. – Сб. научн. тр. НИИТЭХИМ. – М., 1980. – С. 48–51.