Tермодинамічні властивості розчинів 2-ціано-3-[5-(феніл)-2-фурил]-2-пропенаміда та 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фурил]-2-пропенаміда в органічних розчинниках

Автори: 
Iryna Sobechko, Yana Chetverzhuk, Yuri Horak, Valentyn Serheyev, Victoriia Kochubei, Nadiia Velychkivska

Iryna Sobechko-1,  Yana Chetverzhuk-1, Yuri Horak-2, Valentyn Serheyev-1, Victoriia Kochubei-1, Nadiia Velychkivska-3

  1. Lviv Polytechnic National University, S.Bandery St., 12, 79013 Lviv, Ukraine; 
  2. Ivan Franko National University of Lviv, 6 Kyryla i Mefodiya St., 79005 Lviv, Ukraine 
  3. Charles University in Prague, Ovocny trh 3-5, Prague 1, 116 36, Czech Republic phys.chem.lp@gmail.com

The fusion temperature of 2-cyano-3-[5-(phenyl)-2-furyl]-2-propenamide and 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furyl]-2-propenamide and their temperature dependence of dissolution in acetonitrile, benzene, dimethylketone, ethyl acetate and 2-propanol have been determined. According to the temperature dependence the differential enthalpies and entropies of the solution were calculated. Taking into account the entropies of fusion the entropies and enthalpies of mixing were calculated at 298 K. The effect of intermolecular interaction in the investigated solutions on their solubility and enthalpies of mixing has been analyzed.

[1] Fürstner A., Castanet A., Radkowski K., Lehmann C.: J. Org. Chem., 2003, 68, 1521. https://doi.org/10.1021/jo026686q
[2] Holla B., Akberali P., Shivananda M.: Farmaco, 2000, 55, 256. https://doi.org/10.1021/jo026686q
[3] Williams D., Lee M.-R., Song Y.-A. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 9258. https://doi.org/10.1021/ja072817z
[4] Karateev A., Koryagin A., Litvinov D. et al.: Chem. Chem. Technol., 2008, 2, 19.
[5] http://webbook.nist.gov
[6] Sobechko I., Van-Chin-Syan Yu., Gorak Yu. et al.: Rus. J. Phys. Chem., 2015, 89, 919.
https://doi.org/10.1134/S003602441506028X
[7] Sobechko I., Prokop R., Gorak Yu. et al.: Voprosy Khim. i Khim. Techn., 2013, 4, 12.
[8] Smirnova N.: Molekuliarnye Teorii Rastvorov. Khimiya, Leningrad 1987.
[9] Pimental G. and Mak-Klelan O.: Vodorodnaya Sviaz. Mir, Moskva 1964.
[10] Raid K.: Kurs Fizicheskoi Organicheskoi Khimii. Mir, Moskva 1972.
[11] Sobechko I.: Voprosy Khimii i Khim. Techn., 2014, 5-6, 48.
[12] Sobechko I.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 27.
[13] Sobechko I., Gorak Yu., Van-Chin-Syan Yu. et al.: Izvest. Vysshikh Uchebn. Zavedeniy, Khim. i Khim. Techn., 2015, 58, 45.