Квантово-хімічні та спектральні критерії ефективності водневого зв’язування у структурному аналізі арамідів

2021;
: сс. 9 - 15
1
Dnipro State University of Agriculture and Economics
2
Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics

За допомогою ab initio наближення досліджено характерні особливості ефектів водневого зв’язування у полімерній матриці фенілону, наповненого волокном терлон. Результати розрахунків для ізольованої та димеризованої структурних форм модельної сполуки N-фенілбензаміду добре узгоджуються із спектральними даними щодо будови цього композиційного матеріалу.

 1. Poly-m-fenilenizoftalamid (fenilon). Poly-p-fenilentereftalamid [in:] I. Knunyants (Ed.), Khimiya. Bolshoy Entsiklopedicheskiy Slovar. Bolshaya Rossiyskaya Entsiklopediya, Moskva 1998, 468.
 2. Burya A., Chigvintseva O.: Primenenie Polimernykh Materialov i Kompozitov na ikh Osnove v Avtomobilestroenii. Fedorchenko A.A., Dnepropetrovsk 2010.
 3. Burya А., Naberezhnaya O., Terenin V. et al.: Problemy Tertya ta Znoshuvannya, 2015, 3, 51.
 4. Thompson J.: Infrared Spectroscopy. Jenny Stanford Publishing, Pan Stanford 2018.
 5. Butyirskaya Е.: Kompyuternaya Khimiya: Osnovy Teorii i Rabota s Programmami Gaussian i GaussView. SOLON-PRESS, Moskva 2011.
 6. Tokar A., Synchuk E., Chigvintseva O.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 405. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.405
 7. Weinhold F., Landis C.: Discovering Chemistry With Natural Bond Orbitals. John Wiley & Sons, New Jersey 2012.
 8. Sordo J.: J. Mol. Struct., 2001, 537, 245. https://doi.org/10.1016/S0166-1280(00)00681-3
 9. Weinhold F.: J. Comput. Chem., 2012, 33, 2363. https://doi.org/10.1002/jcc.23060
 10. Kolandaivel P., Nirmala V.: J. Mol. Struct., 2004, 694, 33. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2004.01.030
 11. Munshi P., Guru Row T.: CrystEngComm., 2005, 7, 608. https://doi.org/10.1039/B511944H
 12. Zhikol O., Shishkin O., Lyssenko K. et al.: J. Chem. Phys., 2005, 122, 144104. https://doi.org/10.1063/1.1877092
 13. Hill J., Platts J., Werner H.: Chem. Phys. Phys. Chem., 2006, 8, 4072. https://doi.org/10.1039/b608623c
 14. Tsirelson V.: Kvantovaya Khimiya. Molekuly, Molekulyarnye Systemy i Tverdye Tela. BINOM. Laboratoriya znaniy, Moskva 2010.
 15. Merrick J., Moran D., Radom L.: J. Phys. Chem. A., 2007, 111, 11683. https://doi.org/10.1021/jp073974n
 16. Vorsina I., Grigoreva T., Vosmerikov S. et al.: Nauka i Studia, 2015, 5, 20.
 17.  Lirova B., Rusinova E.: Analiz Polimernykh Kompozitsionnykh Materialov. Izd-vo Uralskogo Univ., Ekaterinburg 2008.
 18. Redchuk A., Burya A.: Polimerniy Zh., 2011, 33, 128.
 19. http://www.consol.ca/downloads/Statistics_in_Chemistry.pdf